ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 

Zmeny v legislatíve: august 2017

clause-897407_960_720.jpgPrinášame Vám najvýznamnejšie legislatívne zmeny schválené vládou za mesiac august 2017.

Vláda

16. augusta schválila novelu Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Obsahuje opatrenia proti agresívnemu daňovému plánovaniu a transponuje smernicu EÚ 2016/1164, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Definuje digitálnu platformu s cieľom, aby spoločnosti typu Uber a Airbnb platili na Slovensku daň z príjmu zo svojich slovenských aktivít. Ruší možnosť reštrukturalizácie dlhov fyzických osôb. Zavádza kategóriu príjmov z príležitostnej činnosti ako je zber lesných plodov, pokosenie trávy susedovi a pod. Štátna podpora hypoték pre mladých už nebude formou znižovania úrokovej sadzby, ale daňového bonusu vo výške 50% zaplatených úrokov, do 400 € ročne. Zavádza daňový bonus vo výške 50 € pre klientov slovenských kúpeľov. Zavádza špeciálny režim odpisov pre budovy, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť. Oslobodzuje od dane príjmy za poskytnutie vlastných patentov a softvéru. Zavádza 21% sadzbu dane z kapitálových ziskov pri odchode, t.j. keď firma opúšťa Slovensko a presúva svoj majetok do zahraničia. Upravuje daňový režim pri rôznych formách zlúčenia a kúpy firiem. Upravuje pravidlá pre transferové oceňovanie. Upravuje podmienky zastavenia exekúcie. Daňovo uznateľných bude 200% nákladov na výskum a nie 125% ako doteraz.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.

Dane

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Umožní vrátiť časť vratky DPH firme ešte pred ukončením celej kontroly. Upravuje zdaňovanie prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu. Upravuje pravidlá DPH pri trojstrannom obchode a pri postúpení pohľadávky. Oslobodzuje od DPH humanitárne dary.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.


Dane

Vláda 16. augusta schválila novely zákonov č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja a č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Špecifikuje sadzby spotrebných daní na benzín a naftu, ich úroveň proti súčasnosti nemení.
Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.


Dane

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Obsahuje iba mierne technické úpravy.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.


Dane

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Reformuje inštitút daňového tajomstva s cieľom zvýšiť daňovú transparentnosť. Umožňuje zverejňovanie vyplatených nadmerných odpočtov DPH. Finančná správa bude vypracúvať Index daňovej spoľahlivosti a zavedie osobitný daňový režim pre spoľahlivé daňové subjekty. Transpozíciou smernice EÚ 2016/2258 zabezpečuje prístup Finančnej správy k informáciám v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí ako sú informácie o skutočných vlastníkoch a hĺbkové preverovanie. Predlžuje lehotu na podanie odvolania voči rozhodnutiam Finančnej správy zo súčasných 15 dní na 30 dní.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.


Podvody


Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Tá transponuje smernicu EÚ 2016/943 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií a 2015/848 o pravidlách pre insolvenčné konania. Novela chce zamedziť nepoctivým fúziám firiem, ktoré podvodníci využívajú na neplatenie daní. Posilňuje zodpovednosť štatutárnych orgánov a spoločníkov firiem za úkony poškodzujúce firmu či veriteľov. Sťažuje prepis firiem na bielych koní a ponechanie firiem bez právneho zástupcu. Zavádza nový trestný čin nekalá likvidácia, ktorý má postihovať biele kone.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.

Banky

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách. Nahradzuje financovanie hypoték cez hypotekárne záložné listy financovaním krytými dlhopismi. Znižuje administratívnu náročnosť poskytovania štátnej podpory k hypotekárnym úverom pre mladých. Zvyšuje poplatky, ktorými banky financujú orgány dohľadu. Stanovuje, že všetci poskytovatelia spotrebných úverov budú povinne overovať príjmy žiadateľov o úver v Sociálnej poisťovni.

Vláda navrhla účinnosť od 15. decembra 2018.


Financie

Vláda 16. augusta schválila novely zákonov č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve. Tie transponujú smernicu EÚ 2016/97 o distribúcii poistenia. Sprísňuje podmienky na finančné vzdelávanie. Upravuje podmienky na cezhraničné vykonávanie finančného poradenstva. Reguluje investičné produkty založené na poistení a krížový predaj.

Vláda navrhla účinnosť od 23. februára 2018.


Účtovníctvo

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Upravuje pravidlá pri zostavovaní účtovných uzávierok pri premiestnení sídla firmy v rámci EÚ. Definuje inštitút osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve. Predlžuje archivačnú lehotu účtovných dokladov na 10 rokov.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.


Clo

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon. Tá transponuje smernice EÚ 2015/2447 (Colný kódex Únie), 2015/2446, 2015/1525 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a 150/2003, ktorým sa odpúšťajú dovozné clá na určité zbrane a vojenské zariadenia. Upravuje spôsob vrátenia záruky na colný dlh a ručiteľské vyhlásenie pri ručení. Upravuje tiež podmienky nakladania s tovarom, ktorý bol zaistený v prospech štátu.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.


Dane

Vláda 16. augusta schválila novely zákonov č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov. Tie upravujú pravidlá certifikácie virtuálnych registračných pokladníc, s cieľom obmedziť daňové úniky.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.


Práca

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Dáva zamestnávateľom sedem dní na registráciu zamestnancov v Sociálnej poisťovni (v súčasnosti musia byť registrovaní okamžite).

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.


Dôchodky

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Dôchodky sa v rokoch 2018-21 budú zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu, minimálne o 2%. Novela predlžuje lehotu na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia z troch dní na osem dní a lehotu na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z jedného dňa na osem dní. Sociálna poisťovňa bude prihlasovať a odhlasovať veľkú časť fyzických osôb sama.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.


Obstarávanie

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Umožňuje nakupovať školským jedálňam tovary do 0,2 mil. € bez verejného obstarávania.

Vláda navrhla účinnosť od 1. novembra 2017.


Odpady

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Novela má za cieľ zlepšenie kontroly organizácií zodpovednosti výrobcov zo strany štátu, spružnenie mechanizmu odnímania ich autorizácií štátom a znížiť administratívnu náročnosť nakladania s odpadmi.

Vláda navrhla účinnosť od 1. decembra2017.


Pôda

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Ruší automatické obnovovanie nájomných vzťahov na poľnohospodársku pôdu. Stanovuje výnimky z prednostného práva na nájom.

Vláda navrhla účinnosť od 1. mája 2018.


Autá

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách. Novela uľahčuje dovoz ojazdených áut z krajín mimo EÚ.

Vláda navrhla účinnosť od 1. septembra 2017.


Emisie

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Tá transponuje smernicu EÚ 2015/2193 o obmedzení emisií. Mení definíciu znečisťujúcej látky a spresňuje niektoré pojmy. Zlepšuje systém informovania verejnosti o znečistení ovzdušia pri vzniku smogovej situácie. Veľkí znečisťovatelia budú musieť predkladať údaje do Národného emisného informačného systému elektronicky. Rozširuje kontrolné právomoci pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Vláda navrhla účinnosť od 1. novembra 2017.


Životné prostredie

Vláda 16. augusta schválila novelu Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Tá umožní obciam využiť finančnú náhradu za výrub dreviny na rôzne aktivity spojené s ochranou prírody. Doteraz bolo jediné využitie na starostlivosť o dreviny.

Vláda navrhla účinnosť od 1. novembra 2017. 
 
Povedali o nás

 strokendl_miroslav.jpg"Taliansko - Slovenskej obchodnej komore sa podarilo stať sa jedným z pilierov rozvoja a dobrej obchodnej spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom."

Miroslav Štrokendl / VicePrezident Taliansko-Slov. obchodnej komory 2008-2010
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2018. All rights reserved