ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 

Zmeny v legislatíve: jún 2019

legislation-gavel-law-feat.jpg Prinášame Vám najvýznamnejšie legislatívne zmeny schválené parlamentom a vládou za mesiac jún 2019.

PARLAMENT

eKasa

Parlament 25. júna schválil novelu Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Pokuty za nepoužívanie eKasy nebude dávať Finančná správa až do 31. decembra, pričom pôvodný termín bol 1. júl.

Účinnosť: deň vyhlásenia.


Exekúcie

Parlament 18. júna schválil nový Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Ten stopne exekúcie staršie ako päť rokov, s cieľom odbremeniť súdy. Staré dlhy nezaniknú a veritelia budú môcť exekúcie obnoviť. Veritelia budú musieť exekútorom zaplatiť 35 € za každú zastavenú exekúciu.

Účinnosť: 1. január 2020.

 

eGovernment

Parlament 19. júna schválil novelu Zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Mierne mení pravidlá pre elektronické schránky, napr. ich umožňuje aj pre ľudí vo veku do 18 rokov. Zavádza povinné zverejňovanie nástrojov na tvorbu elektronických podaní prostredníctvom OpenAPI a rozširuje možnosti používania elektronického občianskeho preukazu (eID) a údajov z registrov pre súkromné firmy. Umožňuje so súhlasom klientov získavať údaje z registra fyzických osôb a používať eID na overenie totožnosti klientov za rovnakých podmienok, ako v eGov službách.

Účinnosť: 1. august 2019.


eGovernment

Parlament 19. júna schválil novelu Zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii. Tá zakazuje verejným inštitúciám požadovať od ľudí a firiem potvrdenia o daňových nedoplatkoch, potvrdenia o nedoplatkoch na sociálnom poistení, potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenia o návšteve školy a výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií. Verejné inštitúcie si tieto údaje budú vymieňať medzi sebou.

Účinnosť: 1. september 2019.

 

eFaktúra

Parlament 18. júna schválil nový Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. Zákon transponuje smernicu EÚ 2014/55 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní, podľa ktorej firmy aj verejné inštitúcie vo verejnom obstarávaní musia využívať zaručené elektronické faktúry. Systém efaktúr vyvinie Ministerstvo financií, termín zatiaľ nebol určený. Výnimku majú obce, VÚC, faktúry do 5.000 € a obranný priemysel.

Účinnosť: 1. august 2019.

 

Bývanie

Parlament 25. júna schválil novelu Zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Upravuje podmienky pre podporu nájomných bytov tak, aby ich mohli so štátnou dotáciou stavať/kúpiť aj firmy pre svojich zamestnancov.

Účinnosť: 1. september 2019.


Súdy

Parlament 26. júna schválil novelu Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch. Tá zavádza inštitút hosťujúceho sudcu, ktorý nahradí dočasne absentujúceho sudcu (napr. materská dovolenka, prerušenie výkonu, stáž).

Účinnosť: 1. september 2019.

 

Cenzus

Parlament 18. júna schválil nový Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a novelu Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Zákon stanovuje podmienky sčítania v roku 2021 pod záštitou EÚ a OSN. Na rozdiel od minulosti sa pri cenzuse budú využívať údaje z registrov a administratívnych zdrojov a sčítanie ich bude iba doplňovať.

Účinnosť: 1. september 2019.

 

Plyn

Parlament 19. júna schválil novelu Zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch. Upravuje evidenciu, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov. Zavádza elektronický systém, ktorým budú prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny poskytovať údaje.

Účinnosť: 1. január 2020.


Doprava

Parlament 25. júna schválil nový Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. Upravuje podmienky poskytovania dotácií letiskám Ministerstvom dopravy na účely bezpečnostnej ochrany a na ich záchranné a hasičské služby a letové prevádzkové služby. Stanovuje aj pravidlá pre poplatky, ktoré letiská účtujú aerolíniám, ako aj poplatky za poskytovanie leteckých navigačných služieb.

Účinnosť: 1. augusta 2019.

 

Stimuly

Parlament 26. júna schválil novelu Zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Novely upravujú otázku zápisu do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k stimulom.

Účinnosť: 1. september 2019.

 

Penzie

Parlament 18. júna schválil novelu Zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Tá zlepšuje informovanosť občanov o ich úsporách v druhom a treťom dôchodkovom pilieri. Stanovuje jednotný vzor výpisu z dôchodkového účtu, ktorý bude obsahovať aj prognózy dôchodkov a informáciu o dôchodkovom veku.

Účinnosť: 1. január 2020.


Dôchodok

Parlament 20. júna schválil novelu Zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku. Novela zdvojnásobuje jeho výšku (maximum bude 200 €) a rozširuje okruh dôchodcov, ktorí naň majú nárok. Ročné náklady dosiahnu 154 mil. €.

Účinnosť: 1. september 2019.

 

Ropa

Parlament 20. júna schválil novelu Zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov. Tá transponuje smernicu EÚ 2018/1581 pokiaľ ide o metódy výpočtu povinností udržiavať zásoby. Zlepšuje núdzové plánovanie s cieľom lepšej pripravenosti výpadkov dodávok ropy.

Účinnosť: 1. január 2020.

 

Dávky

Parlament 25. júna schválil novelu Zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. Rodičia detí začínajúcich základnú školu dostanú 100 € príspevok na nákup školských potrieb.

Účinnosť: 1. august 2019.


Učitelia

Parlament 20. júna schválil novelu Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Novela zvyšuje nástupné platy učiteľov o 9,5%.

Účinnosť: 1. september 2019.


VLÁDA

eKasa

Vláda 19. júna schválila novelu Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Pokuty za nepoužívanie eKasy nebude dávať Finančná správa až do 31. decembra, pričom pôvodný termín bol 1. júl.

Vláda navrhla účinnosť dňom vyhlásenia.

 

Dane

Vláda 19. júna schválila novelu Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Tá upravuje platenie daní a odvodov z 13. a 14. platu. V rokoch 2019-21 zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť odvody zo 14. platu a v roku 2021 ani z 13. platu.

Vláda navrhla účinnosť od 1. júla 2019.

 

Energetika

Vláda 12. júna schválila novelu Zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie. Cieľom je zlepšenie hospodárnosti a zefektívnenie správnych konaní vedených na Úrade pre jadrový dozor. Upravuje podmienky zverejňovania citlivých informácií.

Vláda navrhla účinnosť od 1. augusta 2019.


Energetika

Vláda 4. júna schválila novelu Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Tá transponuje smernicu EÚ 2018/844 s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov o 40% do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. Zvyšuje požiadavky na energetickú hospodárnosť budov.

Vláda navrhla účinnosť od 10. marca 2020.

 

Doprava

Vláda 19. júna schválila novelu Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Tá zjednodušuje vybavovanie elektronických podaní pri evidovaní vozidiel. Zakazuje parkovanie na chodníku. Znižuje minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia na nákladné autá z 21 rokov na 18 rokov a na vedenie autobusov z 24 na 22 rokov. Umožní polícii vymáhať od zahraničných šoférov pokuty za porušenie pravidiel zistené v minulosti priamo na ceste. Zvyšuje pokuty za používanie mobilov počas šoférovania.

Vláda navrhla účinnosť od 1. decembra 2019.

 

Dávky

Vláda 12. júna schválila novelu Zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. Rodičia detí začínajúcich základnú školu dostanú 100 € príspevok na nákup školských potrieb.

Vláda navrhla účinnosť od 1. augusta 2019.

 

Učitelia

Vláda 12. júna schválila novelu Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Novela zvyšuje nástupné platy učiteľov o 9,5%.

Vláda navrhla účinnosť od 1. septembra 2019.


 
 
Povedali o nás

boselli_mario"S Taliansko - Slovenskou obchodnou komorou sme dosiahli veľmi kvalitné výsledky, je to prostredník, ktorý skutočne odráža taliansku podnikateľskú realitu na Slovensku."

Mario Boselli / Prezident Taliansko - Slovenskej obchodnej komory 2003-2009
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 (0)948 899 880
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved