ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 

Zmeny v legislatíve: máj 2017

person-897408_960_720.jpg Prinášame Vám najvýznamnejšie legislatívne zmeny schválené za mesiac máj 2017.


PARLAMENT

Pôda

Parlament 16. mája schválil novelu Ústavy SR č. 460/1992 Zb. pripravenú stranou SNS, ktorá zvyšuje ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred špekulatívnym výkupom. Vytvára podmienky na prijatie ďalšej legislatívy, ktorá by uprednostňovala domácich farmárov.

Účinnosť: deň vyhlásenia.

Diaľnice

Parlament 18. mája schválil novely zákonov č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností. Tie štátu umožnia začať výstavbu diaľnic aj na pozemkoch, ktoré ešte nevlastní. Stačí ak zdokladuje, že sa pôdu snaží vyvlastniť a že ide o verejný záujem. V novo zavedenom režime inštitútu predbežnej držby môže vykonávať odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu. Novely vetoval prezident Andrej Kiska, ale parlament ich schválil opätovne v nezmenenom znení.

Účinnosť: deň vyhlásenia.

Energetika

Parlament 10. mája schválil novelu Zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Novela posilňuje právomoci vlády v regulácii cien energií. Šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude menovať vláda (doteraz prezident) a ministerstvá hospodárstva a životného prostredia získajú kompetenciu vyjadrovať sa k cenovým rozhodnutiam úradu. Odvolania voči rozhodnutiam ÚRSO bude rozhodovať Regulačná rada, ktorej členov bude menovať parlament a vláda. Úrad bude musieť vypracovávať dopadové štúdie svojej cenovej regulácie.

Účinnosť: 1. jún 2017.

Energetika

Parlament 9. mája schválil novelu Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Tá zvyšuje maximálnu výšku dotácie domácnostiam na zateplenie rodinného domu zo súčasných 6.500 € na 8.500 €. Doteraz mohla dotácia pokryť 30% nákladov, po novom 40%. Doteraz vláda na dotácie minula iba 0,5 mil. €, hoci na program vyčlenila až 30 mil. €. Novela preto zjednodušuje proces žiadania o dotáciu.

Účinnosť: 15. júna 2017.

Voda

Parlament 11. mája schválil novely zákonov č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Novely transponujú smernicu EÚ 2015/1787 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Upravujú aj povinnosti dodávateľov pitnej vody a monitorovanie kvality pitnej vody.

Účinnosť: 15. október 2017.

Súdy

Parlament 10. mája schválil novely zákonov č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Transponujú smernicu EÚ 2012/17/EÚ o prepojení centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností v rámci EÚ. Stanovuje tiež povinnosť elektronickej komunikácie firiem s registrami a legálnu záväznosť údajov v elektronickej verzii Obchodného registra. Umožňuje vymazať podnik zahraničnej osoby na Slovensku na základe oznámenia zahraničného obchodného registra, že došlo k zrušeniu zahraničnej osoby.

Účinnosť: 1. júl 2017.

Súdy

Parlament 10. mája schválil novelu Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Jej cieľom je plynulejšie obsadzovanie miest sudcov, ich objektívnejšie hodnotenie a rýchlejšie disciplinárne konania. Výberové konania na miesta sudcov budú hromadné a ich víťazi budú postupne nastupovať na uvoľnené miesta. Kvalitu práce sudcov budú hodnotiť špeciálne vyčlenení sudcovia. Dohľad nad disciplinárnymi konaniami prevezme Súdna rada. Novela tiež stanovuje povinnú formu elektronickej komunikácie so súdmi pre určené subjekty (orgány verejnej moci a advokáti).

Účinnosť: 1. júl 2017.

Dotácie

Parlament 10. mája schválil novelu Zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra. Tá umožní ministerstvu dotovať opravu hasičských staníc vo vlastníctve obcí a miest.

Účinnosť: 1. júl 2017.

Pôda

Parlament 11. mája schválil novelu Zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Novela rieši vlastnícke vzťahy pod rómskymi osadami. Pozemky pod osadami prejdú do vlastníctva obcí a pôvodní vlastníci dostanú od štátu kompenzáciu vo forme pozemkov alebo peňazí. Novela upravuje vyplácanie kompenzácie pri vyvlastňovaní. V záujme zabrániť špekuláciám zakazuje prevod finančnej náhrady na tretiu osobu. Vypracovanie programov starostlivosti o lesy bude financované zo štátneho rozpočtu.

Účinnosť: 1. september 2017.

Životné prostredie

Parlament 10. mája schválil novely zákonov č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe. Novely vytvárajú priestor na lepšiu koordináciu posudzovania cezhraničných projektov medzi krajinami EÚ, s cieľom zlepšenia ochrany životného prostredia, zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov a podporu trvalo udržateľného rastu. Tiež posilňujú prístup verejnosti k informáciám.

Účinnosť: 15. jún 2017.

Odpad

Parlament 10. mája schválil novelu Zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Cieľom je zjednodušiť proces integrovaného povoľovania nových projektov skládok. Stanovuje vlastníkovi novú povinnosť reálneho uzatvorenia a rekultivácie skládky v presne určenej lehote a sankcie za jej nedodržanie.

Účinnosť: 1. júl 2017.


Odpad

Parlament 10. mája schválil novelu Zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia. Tá implementuje smernicu EÚ 2009/31/ES o geologickom ukladaní oxidu uhličitého. Zakazuje ukladanie CO2 v úložisku mimo krajín EÚ a zabezpečuje riadne povoľovacie a kontrolné konanie. Vytvorí sa tiež register úložísk.

Účinnosť: 1. júl 2017.VLÁDA

Diaľnice

Vláda 10. mája schválila novely zákonov č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností. Tie štátu umožnia začať výstavbu diaľnic aj na pozemkoch, ktoré ešte nevlastní. Stačí ak zdokladuje, že sa pôdu snaží vyvlastniť a že ide o verejný záujem. V novo zavedenom režime inštitútu predbežnej držby môže vykonávať odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu.

Vláda navrhla účinnosť od 15. mája 2017.

eGovernment

Vláda 24. mája schválila novelu Zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Tá umožní podpisovať elektronické podania len s použitím občianskeho preukazu, bez potreby elektronického podpisu. Umožňuje platby kartou za štátne služby a zriaďuje centrálny register elektronických rozhodnutí. Novela tiež upravuje doručovanie úradných rozhodnutí klasickou poštou v prípadoch, kedy elektronická schránka nie je aktivovaná. Tiež ukladá verejným inštitúciám povinnosť využívať spoločné moduly pre dané činnosti a existujúci štátny cloud.

Vláda navrhla účinnosť od 1. novembra 2017.

Patenty

Vláda 3. mája schválila novelu Zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch. Tá zákon dáva so súladu s najnovšími požiadavkami praxe na ochranu patentov, dizajnov, úžitkových vzorov a ochranných známok. Reaguje na rekodifikáciu civilného procesného práva, podľa ktorého spory ohľadom priemyselného vlastníctva patria iba na Okresný súd Banská Bystrica. Tiež transponuje smernicu EÚ 2015/2436 o ochranných známkach. Mení aj poplatky v tejto oblasti.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.

Veda

Vláda 24. mája schválila nový Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii. Ten umožní transformáciu Slovenskej akadémie vied z rozpočtovej na verejnú výskumnú inštitúciu. To jej dá nové možnosti pre výskum a vývoj, viaczdrojové financovanie a spoluprácu s podnikateľským sektorom.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.


Bývanie

Vláda 24. mája schválila novelu Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Novela umožňuje Ministerstvu dopravy poskytovať obciam dotácie vo výške 50% nákladov na výstavbu alebo kúpu nájomných bytov s plochou do 50 m2 , ktoré budú prenajímané maximálne na šesť rokov a mali by podporiť mobilitu pracovnej sily. Na dotácie má ísť v rokoch 2017-20 okolo 60- 90 mil. € ročne.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.

Bývanie

Vláda 24. mája schválila novelu Zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Ten bude môcť po novom poskytovať aj pomoc na obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpory z fondu alebo štátna dotácia. Tiež bude môcť financovať kúpu pozemkov pre tieto byty.

Vláda navrhla účinnosť od 1. januára 2018.

Platy

Vláda 10. mája schválila nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov. Tie zvyšuje základné mzdy štátnych zamestnancov na rok 2017 o 4%. Zároveň ruší platové triedy, ktoré boli pod úrovňou minimálnej mzdy.

Účinnosť: 1. jún 2017.

Práca

Vláda 3. mája schválila nariadenie, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky. Ide o pozície v oblasti justície, obrany, ochrany utajovaných skutočností a kybernetickej bezpečnosti.

Účinnosť: 1. jún 2017.

Včely

Vláda 17. mája schválila nariadenie o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi. Zavádza nové podporné programy pre túto oblasť.

Účinnosť: 1. jún 2017. 
 
Povedali o nás

 gianni_franco_papa.jpg"Pomohli sme množstvu talianskych firiem, ktoré mali v úmysle rozšíriť svoje pôsobenie a musím povedať, že Taliansko - Slovenská obchodná komora bola v tomto snažení veľmi aktívna."

Gianni Franco Papa / VicePrezident Taliansko - Slovenskej obchodnej komory 2006-2007
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2018. All rights reserved