Pandémia COVID-19: opatrenia pre daňovníkov, podnikateľov a zamestnancov

  • Marec 18, 2020

dane-danove-priznanie-tlacivo-tlaciva-clanokW.jpg Opatrenia pomôcť zmierniť dôsledky koronavírusu na podnikateľov, firmy a daňovníkov.

Minister financií Ladislav Kamenický a minister hospodárstva Peter Žiga predstavili 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť zmierniť dôsledky koronavírusu na podnikateľov, firmy a daňovníkov. Ich návrh obsahuje opatrenia v pôsobnosti Ministerstva financií, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva hospodárstva. Samostatná kategória opatrení sa týka daňovej a colnej oblasti. Všetky opatrenia sú zatiaľ vo fáze návrhov a budú predmetom príslušného schvaľovacieho procesu. V stredu 18. marca 2020 je ohlásené rokovanie vlády.

Najnovšia séria opatrení je pokračovaním minulotýždňového oznámenia o predlžení lehoty na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré nemajú povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane na 31. mája 2020 a obsahuje nasledovné opatrenia:

1.) Rokovať s bankami o možnostiach odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri. Zaviesť možnosť zmrazenia splácania úrokov a istiny úverov tak pre fyzické aj právnické osoby.

2.) Prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky zjednodušiť a zatraktívniť poskytovanie krátkodobých zvýhodnených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch. Má ísť o bezúročné úvery pre malých a stredných podnikateľov vo výške od 10 tisíc do 350 tisíc eur.

3.) Prostredníctvom Slovenského investičného holdingu a Európskej investičnej banky zaviesť systematickú podporu investovania podnikov do fixných aktív – „daňový superodpis“ a zrýchlené odpisovanie.

4.) Upraviť možnosti odpisu daňovej straty a predĺžiť možnosti odpisu na dlhšie obdobie. (zrušenie existujúcich obmedzení).

5.) Predĺžiť lehoty na podanie daňového priznania pre všetkých daňovníkov z 31. marca na 30. júna 2020.

6.) Úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov SZČO dočasne na obdobie troch mesiacov a ich následné rozloženie do platieb počas obdobia 18 mesiacov.

7.) Oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu. Tento režim by platil pre zamestnávateľov, ktorí musia mať rozhodnutím štátu zatvorené prevádzky, alebo evidujú výpadky objednávok.

8.) Radikálne zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj pre malé podniky a živnostníkov.

9.) Na určité obdobie by sa zo štátneho rozpočtu financovali náklady na podporované technológie výroby elektriny (tzv. tarifa za prevádzku systému). Znížiť by sa tak mohla cena elektrickej energie pre firmy i domácnosti.

10.) Podporiť diskusiu na európskej úrovni, aby sa umožnilo čerpanie prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov na krytie dopadov krízy. Cieľom tohto opatrenia je, aby eurofondy mohli flexibilnejšie čerpať aj podniky, ktoré boli doteraz z čerpania eurofondov vyňaté.

11.) Zmena v podmienkach opatrovania člena rodiny (OČR).

12.) Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu zo súčasných 10 dní na 30 až 40 dní.

13.) Neukladať spoločnostiam pokuty ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku a obmedziť kontroly zo strany štátnych úradov.

Zároveň by sme chceli upriamiť vašu pozornosť na ustanovenie § 125 Zákonníka práce.

Podľa tohto ustanovenia, ak zamestnávateľ preradí zamestnanca pre karanténne opatrenie na nižšie platenú prácu, musí mu aj naďalej platiť doplatok z priemerného zárobku. Avšak účet za tento doplatok, vrátane odvodov do poistných fondov a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, musí uhradiť orgán verejného zdravotníctva. Podmienkou je zaslanie písomnej žiadosti úradu verejného zdravotníctva do 30 dní od skončenia karanténneho opatrenia a fakt, že ku karanténnemu opatreniu nedošlo porušením povinnosti zamestnávateľa na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a na obmedzenie ich výskytu.

Spomínaný § 125 Zákonníka práce nájdete tu.


Zdroj: danovky.sk, nitschneider.passle.net

Foto: pravda.sk

 Späť

Najčítanejšie správy