Príspevky na udržanie pracovných miest pre zamestnávateľov – príklady

  • Apríl 14, 2020

money-1033647_960_720.jpg Názorné príklady príspevkov na udržanie pracovných miest.


Zamestnávatelia, ktorých zasiahla koronakríza, môžu žiadať o príspevky na udržanie pracovných miest. Ako tieto príspevky fungujú, ukážeme na praktických príkladoch.

Zamestnávatelia (vrátane SZČO – zamestnávateľov) v aktuálnej situácii súvisiacej s koronavírusom môžu podávať žiadosti o príspevky na udržanie pracovných miest od štátu, ktorý je rozdelený do dvoch skupín, a to na:

•    príspevok č. 1 - príspevok na náhradu mzdy zamestnanca (80 % zo mzdy): žiadosti je možné podávať už od 6. apríla 2020, pričom túto žiadosť podávajú zamestnávatelia (aj SZČO – zamestnávatelia), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR;

•    príspevok č. 2 – príspevok na náhradu mzdy zamestnanca z dôvodu poklesu tržieb: žiadosti je možné podávať po 13. apríli 2020, pričom túto žiadosť podávajú zamestnávatelia (aj SZČO – zamestnávatelia), ktorým poklesli tržby a nemôžu zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

V prípade, ak SZČO nie je zamestnávateľom, ale poklesli mu príjmy, môže podať žiadosť o príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Ak je aj zamestnávateľom, môže žiadať o príspevok pre svojich zamestnancov a rovnako o príspevok pre seba. Viac informácií si môžete prečítať v článku Príspevky na náhradu straty príjmu pre SZČO - príklady.

Príspevky na udržanie pracovných miest pre zamestnávateľov

Na príspevok na udržanie pracovných miest č. 1, t. j. príspevok na náhradu mzdy zamestnanca má nárok ten zamestnávateľ (aj SZČO – zamestnávateľ), ktorého prevádzka bola zatvorená na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020. Výška príspevku na náhradu mzdy zamestnanca je vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac však mesačne:

•    1 100 € na jedného zamestnanca, a
•    200 000 € na jedného zamestnávateľa.

V prípade, ak za marec 2020 zamestnávateľ vyplatil zamestnancom náhradu mzdy za čas prekážok v práci vo výške 60 % priemerného zárobku, príspevok na jedného zamestnanca je najviac vo výške 880 €.

Viac informácií o podmienkach príspevku na náhradu mzdy si môžete prečítať v článku Príspevok na 80 % mzdy zamestnávateľovi, ktorý povinne zatvoril prevádzku kvôli koronavírusu.

Na príspevok č. 2 na náhradu mzdy zamestnanca z dôvodu poklesu tržieb, má nárok ten zamestnávateľ, ktorému poklesli tržby za mesiac marec 2020 najmenej o 10 % a v apríli 2020 o najmenej o 20 %,  resp. ten zamestnávateľ, ktorý nemôže prideľovať prácu zamestnancom z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa (a nebol zatvorený z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR), a to najviac vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne najviac je to suma uvedená v nasledovnej tabuľke:Príspevok zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktorý je zamestnávateľom) pri poklese tržieb v mesiaci marec 2020

Príspevok zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktorý je zamestnávateľom) pri poklese tržieb v mesiaci apríl 2020

percentuálny pokles tržieb

výška príspevku

percentuálny pokles tržieb

výška príspevku

menej ako 10 %

0 €

menej ako 20 %

0 €

viac ako 10 % (10 % - 19,99 %)

90 €

viac ako 20 % (20 % - 39,99 %)

180 €

viac ako 20 % (20 % - 29,99 %)

150 €

viac ako 40 % (40 % - 59,99 %)

300 €

viac ako 30 % (30 % - 39,99 %)

210 €

viac ako 60 % (60 % - 79,99 %)

420 €

viac ako 40 %

270 €

viac ako 80 %

540 €Za tržbu sa považuje:

•    u subjektu, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva: suma výnosov,
•    u subjektu, ktorý účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedenie daňovú evidenciu: suma skutočných príjmov prijatých na bankový účet alebo do eKasy.

Následne zamestnávateľ vypočíta pokles tržby, a to porovnaním:

•    súčasného mesiaca (napr. marec 2020) s mesiacom minulého roka (t. j. marec 2019) – ak vykonával podnikateľskú činnosť aj v mesiaci roku 2019, ktorý sa porovnáva,

•    súčasného mesiaca (napr. marec 2020) s mesiacom február 2020 – ak nevykonával podnikateľskú činnosť v mesiaci roku 2019, ktorý sa porovnáva.

Ak zamestnávateľ podnikal celý rok 2019, nemusí pri výpočte poklesu tržby porovnávať súčasný mesiac (napr. marec 2020) s mesiacom minulého roka (t. j. marec 2019), ale môže si vybrať posúdenie výšky tržieb v aktuálnom mesiaci (napr. marec 2020) s výškou tržieb vypočítanou ako mesačný priemer za minulý rok (t. j. za rok 2019), a tak vypočítať percentuálny pokles týchto tržieb. Túto alternatívu porovnania tržieb si nemôže však vybrať ten zamestnávateľ, ktorý začal podnikať v priebehu minulého roka (t. j. nepodnikal celý rok 2019).

Pokles tržieb v percentách sa zaokrúhľuje na celé čísla nahor.

Zamestnávateľ, ktorý žiada o príspevok na udržanie pracovných miest, musí splniť aj iné podmienky, medzi ktoré patrí napr.:

•    záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer s daným zamestnancom na ktorého žiada príspevok,
•    nie je podnikom v ťažkostiach, a to k 31.12.2019,
•    má splnené daňové a odvodové povinnosti ku dňu podania žiadosti o príspevok,
•    a iné.
Viac informácií o príspevku pre zamestnávateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronavírusu si môžete prečítať v článku Príspevok pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronavírusu.

Príklady na výpočet príspevku na udržanie pracovných miest č. 1 – príspevku na náhradu mzdy pre zamestnávateľov

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu mzdy za mesiac marec 2020

Zamestnávateľ ABCX, s. r. o. má troch zamestnancov, na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva však musel od 16. marca 2020 zatvoriť svoju prevádzku. Na akú výšku príspevku na náhradu mzdy za mesiac marec 2020 má nárok, ak:
•    zamestnancovi Františkovi bola pridelená práca z domu,
•    zamestnankyňa Jana je od 16. marca 2020 na OČR so 6 – ročnou dcérou,
•    zamestnancovi Jánovi vyplatí náhradu mzdy od 16. marca 2020 v sume 500 €, t. j. vo výške 100 % jeho priemerného zárobku, nakoľko nemohol pracovať z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa ?
Nakoľko zamestnanec František pracoval z domu, zamestnávateľ nemá nárok na príspevok na náhradu mzdy. Rovnako na príspevok nemá zamestnávateľ v prípade zamestnankyne Jany, lebo bola od uzatvorenia prevádzky na OČR-ke.
Zamestnávateľ si teda môže uplatniť príspevok na náhradu mzdy len na zamestnanca Jána, ktorému vyplatil náhradu mzdy vo výške 500 €, zamestnávateľ si môže požiadať o príspevok najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, t. j. môže si požiadať o príspevok na náhradu mzdy vo výške 400 € (500 * 0,8).

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu mzdy za mesiac apríl 2020

Budeme pokračovať v príklade zamestnávateľa ABCX, s. r. o., ktorému sme vypočítali príspevok na náhradu mzdy za mesiac marec 2020. Na akú výšku príspevku na náhradu mzdy za mesiac apríl 2020 bude mať zamestnávateľ nárok, ak:
•    zamestnancovi Františkovi, už nemôže prideliť prácu z domu a teda má nárok na náhradu mzdy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za celý mesiac apríl vo výške 597,60 € (108 € + 489,60 €), t. j. za dni 1. – 3. apríla 2020 (3 pracovné dni) vo výške 100 % jeho priemerného zárobku 108 € (4,5 €/hodinový priemerný zárobok * 8 hodín * 3 dni) a za dni od 4. apríla 2020 do 30. apríla 2020 vo výške 80 % jeho priemerného zárobku 489,60 € (t. j. (4,5 €/hodinový priemerný zárobok* 8 hodín * 17 pracovných dní – bez sviatkov) * 0,8),
•    zamestnankyňa Jana bude aj v mesiaci apríl 2020 na OČR so 6 – ročnou dcérou,
•    zamestnancovi Jánovi vyplatí náhradu mzdy 863,20 € (156 € + 707,20 €) z dôvodu prekážky práce na strane zamestnávateľa, t. j. za dni 1. – 3. apríla 2020 (3 pracovné dni) vo výške 100 % jeho priemerného zárobku 156 € (6,5 €/hodinový priemerný zárobok * 8 hodín * 3 dni) a za dni od 4. apríla 2020 do 30. apríla 2020 vo výške 80 % jeho priemerného zárobku 707,20 € (t. j. (6,5 €/hodinový priemerný zárobok* 8 hodín * 17 pracovných dní – bez sviatkov) * 0,8)?
Zamestnávateľ má nárok na príspevok na náhradu mzdy za mesiac apríl 2020 v celkovej výške 1 408 €, a to u:
•    zamestnanca Františka vo výške 576 € (108 € * 0,8 + 489,60 €),
•    zamestnanca Jána vo výške 832 € (156 € * 0,8 + 707,20 €).
Poznámka: od 4. apríla je účinná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, podľa ktorej zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku v prípade zatvorenia prevádzky zamestnávateľa z dôvodu rozhodnutia štátneho orgánu.

Príklady na výpočet príspevku na udržanie pracovných miest č. 2 – príspevku na náhradu mzdy pre zamestnávateľov z dôvodu poklesu tržieb

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu mzdy pre zamestnávateľa, ktorému poklesli tržby za marec 2020

Reklamná agentúra, ktorá zamestnáva 7 ľudí nebola uzatvorená na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, no napriek tomu v marci 2020 zaznamenala pokles tržieb o 15 %. Na akú výšku príspevku má tento zamestnávateľ, ak:
•    zamestnankyňa Jana a Renáta od 16. marca 2020 sú na tzv. OČR-ke,
•    zamestnanec Peter, Marián a Marek mali pridelenú prácu z domu,
•    zamestnancovi Jánovi vyplatí náhradu mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku, nakoľko niekoľko dní nemohol pracovať z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, t. j. vo výške 250 €,
•    zamestnancovi Milanovi vyplatí náhradu mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku, nakoľko niekoľko dní nemohol pracovať z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, t. j. vo výške 100 € ?

Príspevok na náhradu mzdy nemá nárok zamestnávateľ pri zamestnancoch, ktorí sú na tzv. OČR-ke, ako aj pri zamestnancoch, ktorým bola pridelená práca na doma. Tento zamestnávateľ môže požiadať o  príspevok z dôvodu poklesu tržieb nad 10 %
za mesiac marec 2020 len u zamestnancov, ktorí museli ostať doma z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Upozorňujeme, že jeho príspevok však môže byť najviac vo výške 90 € na jedného zamestnanca (pokles tržieb o 15 %, t. j. o 10 % a viac resp. o 10% - 19,99%). Zamestnávateľ má teda nárok požiadať o nasledovnú výšku príspevku:

•    u zamestnanca Jána, môže požiadať o príspevok vo výške 80 % jeho priemerného zárobku a súčasne najviac vo výške 90 €, t. j. môže požiadať o 90 €, nakoľko Jánovi patrí náhrada mzdy vo výške 250 € a 80 % je 200 €, čo presahuje maximálnu výšku príspevku,
•    u zamestnanca Milana môže požiadať o príspevok vo výške 80 % jeho priemerného zárobku a súčasnej najviac vo výške 90 €, t. j. môže požiadať o 80 €, nakoľko Milanovi patrí náhrada mzdy vo výške 100 € a 80 % je 80 €, čo nepresahuje maximálnu výšku príspevku.

Celková suma žiadosti o  príspevok za mesiac marec 2020 pre tohto zamestnávateľa bude vo výške 170 € (90 € + 80 €).

Príklad na výpočet výšky príspevku na náhradu mzdy pre zamestnávateľa, ktorému poklesli tržby za apríl 2020

Budeme pokračovať v príklade zamestnávateľa – reklamnej agentúry, ktorému sme vypočítali príspevok mesiac apríl 2020. Zamestnávateľovi v mesiaci marec 2020 poklesli tržby o 15 %, avšak v mesiaci apríl bude pokles tržieb predstavovať až 55 %. Na akú výšku príspevku na náhradu mzdy za mesiac apríl 2020 bude mať zamestnávateľ nárok, ak:
•    zamestnankyňa Jana a Renáta budú aj v apríli 2020 na tzv. OČR-ke,
•    zamestnanec Peter a Marián budú mať aj v apríli 2020 pridelenú prácu z domu,
•    zamestnanec Marek bude mať pridelenú prácu z domu, avšak od 27.4.2020 do 30.4.2020 (t. j. 4 pracovné dni) mal prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnávateľ mu vyplatí náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, t. j. vyplatí mu sumu 102,40 € = (4 € / hodinový priemerný zárobok * 8 hodín * 4 dni) * 0,8,
•    zamestnanec Ján bude od 1.4.2020 do 15.4.2020 čerpať dovolenku a od 16.4.2020 do 30.4.2020 (t. j. 11 pracovných dní) bude mať prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnávateľ mu vyplatí náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, t. j. vyplatí mu sumu 387,20 € ((5,50 € / hodinový priemerný zárobok * 8 hodín * 11 dní) * 0,8),
•    zamestnanec Milan nebude od 1.4.2020 do 15.4.2020 (t. j. 9 pracovných dní, bez sviatkov) pracovať z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa a zamestnávateľ mu vyplatí náhradu mzdy vo výške 280,80 € (108 € + 172,80 €),  t. j. za dni 1. – 3. apríla 2020 (3 pracovné dni) vo výške 100 % jeho priemerného zárobku 108 € (4,5 €/hodinový priemerný zárobok * 8 hodín * 3 dni) a za dni od 4. apríla 2020 do 15. apríla 2020 vo výške 80 % jeho priemerného zárobku 172,80 € (t. j. (4,5 €/hodinový priemerný zárobok* 8 hodín * 6 pracovných dní – bez sviatkov) * 0,8). Milan od 16.4.2020 do konca mesiaca bude čerpať dovolenku?

Poznámka: od 4. apríla je účinná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, podľa ktorej zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku v prípade zatvorenia prevádzky zamestnávateľa z dôvodu rozhodnutia štátneho orgánu.

Tento zamestnávateľ môže požiadať o  príspevok z dôvodu poklesu tržieb nad 20 % za mesiac apríl 2020 u zamestnancov, ktorí museli ostať doma z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Upozorňujeme, že jeho príspevok však môže byť najviac vo výške 300 € na jedného zamestnanca (pokles tržieb o 55 %, t. j. o 40 % a viac, resp. o 40% - 59,99%). Zamestnávateľ má teda nárok požiadať o nasledovnú výšku príspevku:

•    u zamestnanca Mareka, môže požiadať o príspevok vo výške 80 % jeho priemerného zárobku a súčasne najviac vo výške 300 €, t. j. môže požiadať o 102,40 €, nakoľko Marekovi patrí náhrada mzdy vo výške 102,40 € (čo je už 80 % jeho priemerného zárobku), čo však nepresahuje maximálnu výšku príspevku,
•    u zamestnanca Jána, môže požiadať o príspevok vo výške 80 % jeho priemerného zárobku a súčasne najviac vo výške 300 €, t. j. môže požiadať o 300 €, nakoľko Jánovi patrí náhrada mzdy vo výške 387,20 € (čo je už 80 % jeho priemerného zárobku), čo však presahuje maximálnu výšku príspevku,
•    u zamestnanca Jána, môže požiadať o príspevok vo výške 80 % jeho priemerného zárobku a súčasne najviac vo výške 300 €, t. j. môže požiadať o 259,20 €, nakoľko 80 % z jeho náhrady mzdy je 86,40 € (108 € * 0,8) + 172,80 € = 259,20 €.

Celková suma žiadosti o  príspevok za mesiac apríl 2020 pre tohto zamestnávateľa bude vo výške 661,60 € (102,40 € + 300 € + 259,20 €).

Pripomíname, že zamestnávateľ, ktorý zaznamenal pokles tržieb o viac ako 40 %, môže využiť aj odklad platby odvodov za zamestnávateľa (nie za zamestnanca, ktoré sa zrážajú z jeho mzdy). Viac informácií nájdete v článku Odklad platby odvodov pre živnostníkov a zamestnávateľov kvôli koronavírus.


 Späť

Najčítanejšie správy