Grant Thornton: ESG auditu sa vyhnú slovenské dcéry zahraničných EÚ matiek

  • Február 28, 2024

 Criteri_ESG.jpg

Bratislava 27. februára (TASR) - Velké firmy sa musia pripravovat na zverejnovanie ESG reportov (environmentálne, sociálne a riadiace kritériá používané na hodnotenie spolocností). Firmy, ktoré musia zacat od roku 2025 zverejnovat ESG report, budú mat takisto povinnost auditovat každý report nezávislým audítorom. Urcuje to európska smernica CSRD o ESG reportingu. ESG auditu sa vyhnú slovenské dcéry zahranicných EÚ matiek, upozornila poradenská spolocnost Grant Thornton.
"Súcastou smernice je výnimka z vykazovania informácií o udržatelnosti pre firmy, ktoré majú materskú spolocnost v EÚ, ktorá bude zostavovat konsolidovanú správu o udržatelnosti v súlade s požiadavkami CSRD. Pokial v tejto správe bude zahrnutá aj dcérska spolocnost pôsobiaca na Slovensku, táto bude oslobodená od zostavovania ESG reportu. Tým nebude musiet podstúpit ani audit ESG reportu," priblížil partner spolocnosti Grant Thornton Filip Tichý.
Táto výnimka sa však nebude vztahovat na slovenské firmy, ktoré majú materskú spolocnost napríklad v USA alebo v niektorej ázijskej krajine. Ak takéto firmy splnia minimálne dve z troch kritérií, ciže aktíva v hodnote nad 20 miliónov eur, cistý obrat nad 40 miliónov eur, pocet zamestnancov nad 250, budú musiet samostatne zostavovat svoju správu o udržatelnosti," upozornil Tichý.
Pre firmy, ktoré majú povinnost absolvovat financný aj nefinancný audit, je ideálne a pravdepodobne aj financne najlepšie riešenie, ak nefinancný (ESG) aj financný audit bude realizovat rovnaká spolocnost. Medzi oboma auditmi sú totiž synergické efekty. Odborníci odporúcajú vytendrovat audítora financnej závierky aj audítorskú spolocnost pre audit ESG reportu na rok 2024 cím skôr. Proces auditovania sa totiž zacína už v druhom polroku 2024 a kapacity audítorov budú aj z dôvodu nového ESG auditu vytažené viac ako v minulosti.
Žiadna spolocnost pôsobiaca na Slovensku a spadajúca pod povinnost podla smernice CSRD a spomenutých kritérií sa nevyhne samotnému zberu ESG dát. Tieto údaje budú potrebné na prípravu vlastného ESG reportu alebo ich bude od nej vyžadovat jej materská spolocnost, ktorá prevezme vykazovanie na skupinovej úrovni.
Audity ESG reportov sa podla Tichého budú v niecom podobat klasickým financným auditom. "Procedúry na stanovenie rizika, ktoré sa zvycajne vykonávajú v rámci predauditov, diskusia s manažmentom, zhodnotenie interného kontrolného systému, toto všetko sa bude vykonávat aj pri auditoch ESG reportov. Rovnako ako pri financných auditoch budú firmy predkladat audítorovi pripravenú správu o udržatelnosti (ESG report) spolu s príslušnými podkladmi, ciže výpoctami, certifikátmi, meraniami a záznamami, externými potvrdeniami a podobne," spresnil Tichý.
 
 Späť

Najčítanejšie správy