Kalendár podujatí

Seminár "Elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní"

494
29 November2018 OD 09:00

Lindner Hotel Gallery Central Metodova 4 Bratislava

Taliansko-Slovenská obchodná komora si Vás dovoľuje srdečne pozvať na seminár k téme "Elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní", ktorý sa bude konať 29. novembra 2018 v hoteli Lindner Hotel Gallery Central v Bratislave.

Podujatie je organizované v spolupráci so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou, Švajčiarsko – Slovenskou obchodnou komorou, Švédskou obchodnou komorou v Slovenskej republike, Hispánsko - Slovenskou obchodnou komorou a so spoločnosťou WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG.


KEDY

Štvrtok 29.11.2018 9:00 hod.
Registrácia a malé občerstvenie od 8:30 hod.

KDE

Lindner Hotel Gallery Central Metodova 4 Bratislava


Moderná doba priniesla “revolúciu” aj vo verejnom obstarávaní. Prednášajúca advokátka, pani Dr. Ľubica Stelzer Páleníková, s Vami prediskutuje povinnú elektronickú komunikáciu pri poskytovaní súťažných podkladov, podávaní žiadostí o vysvetlenie či predkladaní ponúk. Ďalšou zaujímavou témou je schválená novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá prináša možnosť priameho zadania zákaziek s hodnotou menej ako 5 000 EUR.

- Povinná elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi odo dňa 19.10.2018

- Je potrebné podpísať ponuky elektronickým podpisom?

- Je potrebné podať námietky v revíznych postupoch elektronicky?

PRIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

- Priame zadanie zákaziek s predpokladanou hodnotou do 5 000 EUR

- Zrušenie 2-obálkového konceptu predkladania ponúk

- Jednoduché čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti pri podlimitných zákazkách


Účastnícky poplatok:

Pre členov organizujúcich komôr vstup bez poplatku.
Vstup pre nečlenov 39€

Jazyk:

slovenčina/nemčina (simultánne tlmočenie )


Prosíme Vás, aby ste Vašu účasť potvrdili na adrese szabova@camitslovakia.sk najneskôr do 28.11.2018.

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 28.11.2018.
Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude po podujatí fakturovaná plná suma.


Tešíme sa na stretnutie s Vami!


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.