Kalendár podujatí

Valné zhromaždenie Camit 2022

554
16 September2022 OD 13:30

Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Oznamujeme našim členom, že najbližšie zasadnutie Valného zhromaždenia sa bude konať v piatok 16. septembra 2022 o 13:30 v Harmony Hall, hotela Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava.


V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, Valné zhromaždenie bude druhýkrát zvolané tridsať minút po prvom zvolaní, a to o 14:00.

Program Valného zhromaždenia:

1.     Správa Prezidenta;

2.     Hlasovanie o zmenách stanov komory

3.     Prezentácia a schválenie činností a účtovnej závierky za rok 2021;

4.     Popis a schválenie programu činností a návrhu rozpočtu na rok 2022;

5.     Predstavenie nových členov;

6.     Rôzne.

Na záver Valného zhromaždenia bude nasledovať prezentácia spoločnosti Ernst & Young a ochutnávka vín organizovaná členskou spoločnosťou Italvinum.

Väčšina zmien v stanovách je vykonaná na základe návrhu Ministerstva hospodárskeho rozvoja a je zameraná na harmonizáciu stanov komôr.

Na zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia, ktorí sú v komore registrovaní najmenej 90 dní a majú zaplatený členský príspevok. Dovoľujeme si pripomenúť, že fyzická osoba môže byť zastúpená priamo alebo na základe platného notársky overeného osobitného splnomocnenia. 

Právnickú osobu zastupuje jej štatutárny zástupca alebo fyzická osoba, ktorá predloží platné notársky overené osobitné splnomocnenie. Takéto splnomocnenie sa požaduje i od zástupcu právnickej osoby so spojenými právomocami štatutárneho zastúpenia.

Hlasovacie právo je udelené riadnym alebo zakladajúcim členom. Štatutárni zástupcovia musia byť zapísaní v príslušnom verejnom registri v lehote 24 hodín od času prvého zvolania zhromaždenia.

V prípade zastúpenia člena na základe splnomocnenia, treba toto splnomocnenie predložiť v lehote 4 pracovných dní od času prvého zvolania zhromaždenia na sekretariát Komory. 

Generálny tajomník ostáva k dispozícii pre prípadné otázky a informácie týkajúce sa tohto oznámenia.

So srdečným pozdravom

Prezident

Roberto Vercelli 

Materiály, ktoré budú predmetom schvaľovania, je možné si stiahnuť TU.