O projekte

MobiliseSME je program Európskej únie. Jeho cieľom je pomáhať rozvíjať zručnosti a schopnosti pracovníkov spoločností (zamestnancov, manažérov a majiteľov alebo spolumajiteľov) prostredníctvom ich krátkodobého cezhraničného vyslania do inej spoločnosti.

Program podporuje malé a stredné podniky v rozvoji ich konkurencieschopnosti, spoznávaní nových trhov, vytváraní nových partnerstiev a nadobúdaní medzinárodných skúseností.

V nadväznosti na úspešnú pilotnú schému „MobiliseSME“ zrealizovanú v rokoch 2015 až 2017, je tento program určený ľuďom, ktorí sú zamestnaní a chcú si na istý čas vyskúšať cezhraničnú mobilitu v inej spoločnosti. Pracovný pomer so zamestnávateľom ostane pritom zachovaný.

Hlavné črty programu MobiliseSME:

Tento program ponúka možnosť vyslať pracovníkov malého alebo stredného podniku (MSP) z jednej z krajín EÚ do MSP v inej krajine EÚ.

Program môže byť využitý aj na podporu už prebiehajúcej spolupráce.

V súvislosti s účasťou na programe nie sú stanovené žiadne termíny. Program MobiliseSME prebieha nepretržite do konca júla 2022.

Pracovníci môžu byť vyslaní do zahraničia minimálne na 1 mesiac a maximálne na 6 mesiacov.

Pracovníci vysielajúcej spoločnosti zostávajú zamestnaní aj počas pobytu v zahraničí. Vysielajúci zamestnávateľ naďalej vypláca zamestnancovi mzdu.


FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Vyslanie pracovníka v rámci programu MobiliseSME je čiastočne financované.

Účelom finančnej podpory je prispieť na pokrytie výdavkov, ktoré vzniknú zamestnancovi, manažérovi, majiteľovi alebo spolumajiteľovi počas pobytu, napr. cestovné náklady alebo krátky jazykový kurz.

Finančný príspevok vyplácajú vysielajúce partnerské organizácie tretím stranám (vysielajúcim spoločnostiam).

Výška príspevku závisí od krajiny, do ktorej bude pracovník vyslaný. Mesačná výška finančnej pomoci je bližšie uvedená v tabuľke na webovej stránke programu TU.

Bližšie informácie o programe sa nachádzajú v dokumente Sprievodca programom MobiliseSME alebo na stránke www.mobilise-sme.eu.


Kto sa môže zapojiť

ŽIADATELIA (MSP)

Žiadateľmi sú malé a stredné podniky: menej ako 50/250 zamestnancov a obrat nižší ako 10/50 miliónov eur.

Do programu sa môžu zapojiť aj fyzické osoby - podnikatelia, ktoré sú právnymi subjektami. Za oprávnené sa považujú profily, ako sú samostatne zárobkovo činné osoby, živnostníci a tiež osoby vykonávajúce slobodné povolania, ako napríklad právnici, notári, účtovníci, audítori, lekári, farmaceuti, psychológovia, architekti, inžinieri.

Žiadatelia musia vykonávať svoju činnosť minimálne 1 rok.

Do programu sa môžu prihlásiť tak, že sa zaregistrujú na tzv. sprostredkovateľskej platforme alebo sa obrátia na lokálne kontaktné miesto v danej krajine.

Všetky zúčastnené MSP musia spĺňať geografické kritériá. V rámci programu sa budú brať do úvahy žiadatelia, ktorí majú sídlo a sú zaregistrovaní v nasledujúcich krajinách:

Členské štáty EÚ
Island a Nórsko
v súlade s Dohodou o európskom hospodárskom priestore (EEA)
Albánsko, Severomacedónska republika, Čierna Hora, Srbsko a Turecko


Veľké podniky sa môžu zúčastniť tiež, ale len ako hostiteľské spoločnosti (prijímajú vyslaných zamestnancov, ale nevysielajú svojich zamestnancov).


ÚČASTNÍCI
(zamestnanci, manažéri, majitelia alebo spolumajitelia)

Účastníkmi sú pracovníci MSP, t.j. žiadateľov. Zúčastňujú sa na programe MobiliseSME. Pojem účastník zahŕňa zamestnancov, manažérov a majiteľov alebo spolumajiteľov MSP.

Zamestnanci, manažéri, majitelia alebo spolumajitelia MSP (alebo fyzické osoby - podnikatelia a SZČO) musia mať pracovné skúsenosti viac ako 3 roky.

Zamestnanci musia byť v pracovno-právnom vzťahu minimálne 1 rok.


V rámci MobiliseSME je zamestnanec definovaný ako osoba, ktorá pracuje na plný úväzok na základe pracovnej zmluvy.

V rámci MobiliseSME je manažér definovaný ako osoba, ktorá pracuje na plný úväzok. Okrem toho musí mať osobitnú zodpovednosť v rámci každodenných činností podniku.

V rámci MobiliseSME sa majiteľom alebo spolumajiteľom rozumie každá osoba, ktorá založila MSP alebo je členom jeho predstavenstva.

V prípade ďalších otázok alebo nejasností ohľadom profilov účastníkov kontaktujte, prosím, Taliansko-Slovenskú obchodnú komoru ako lokálne kontaktné miesto.

Ako sa môžete prihlásiť

KONTAKTUJTE VAŠE LOKÁLNE KONTAKTNÉ MIESTO

Ak máte záujem o účasť na programe MobiliseSME, môžete kontaktovať príslušné lokálne kontaktné miesto.

Lokálne kontaktné miesta (sprostredkovateľské organizácie) boli oficiálne ustanovené programom EASI s cieľom pomáhať nadväzovať kontakty medzi malými a strednými podnikmi v EÚ v rámci programu MobiliseSME.

Ich hlavnou úlohou je zabezpečovať úspešné vysielanie medzi hostiteľskými a vysielajúcimi spoločnosťami a zároveň ponúkať služby nadväzovania kontaktov s vhodnými obchodnými partnermi.

Lokálnym kontaktným miestom na Slovensku je Taliansko-Slovenská obchodná komora.

Kontakt: +421 903 507 404 / eye@camit.skZAREGISTRUJTE SA NA SPROSTREDKOVATEĽSKEJ PLATFORME A NÁJDITE SI OBCHODNÉHO PARTNERA

Akákoľvek osoba pracujúca v oprávnenom MSP, ktorá sa chce zúčastniť na programe MobiliseSME a zaregistrovať daný podnik vo svojom mene, môže kontaktovať lokálne kontaktné miesto v danej krajine.

Malé a stredné podniky musia svoje žiadosti predkladať prostredníctvom online registračného nástroja na tzv. sprostredkovateľskej platforme. V rámci registrácie je potrebné zvoliť si jedno z lokálnych kontaktných miest, ktoré vás bude sprevádzať počas celého procesu.

Sprostredkovateľská platforma vám tiež pomôže nájsť obchodných partnerov z ktorejkoľvek krajiny EÚ.


VYPRACUJTE VZDELÁVACÍ DOKUMENT MobiliseSME


Tzv. vzdelávací dokument MobiliseSME alebo plán aktivít je hlavným pracovným a spoločným dokumentom pre všetky zúčastnené strany. Budú v ňom uvedené ciele zúčastnených strán, popis vzdelávacieho projektu, plánované aktivity a očakávané výsledky.

Program MobiliseSME ponúka prehľadný návod, ako napísať tento dokument.

Existujú aj ďalšie pracovné dokumenty. Pre bližšie informácie kontaktujte lokálne kontaktné miesto.


PRED ODCHODOM


Pre odchodom vám budú poskytnuté všetky praktické informácie, ktoré budete potrebovať počas pobytu. Patria sem všetky záležitosti týkajúce sa EÚ a obchodných subjektov, ako aj praktické informácie ohľadom pobytu v zahraničí.

Bližšie informácie o možných právnych dôsledkoch (administratívne záležitosti, sociálne poistenie, zdravotná starostlivosť, pracovné a daňové právo) vám poskytne vaše lokálne kontaktné miesto.

Na konci pobytu je potrebné vyplniť malý dotazník o spokojnosti.