Koronavírus: práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov

  • Marec 19, 2020

lavoro-coronavirus.jpg Vyhlásenie mimoriadnej situácie kvôli pandémii koronavírusu ovplyvňuje práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov.


POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA:

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky, Zákonník práce i zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prác v platnom znení. Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Medzi tieto opatrenia v súčasnej situácii patrí napríklad:

- zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov na pracoviskách,
- vyzvať zamestnancov k zvýšenej hygiene za účelom minimalizácie rizika nákazy,
- vyzvať zamestnancov, aby v prípade príznakov ochorenia (t.j. horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava) vyhľadali lekársku pomoc a ostali doma,
- minimalizovať pracovné stretnutia s vyššou koncentráciou účastníkov,
- zrušenie pracovných ciest najmä do zahraničia,
- zrušenie spoločných akcií,
- nariadenie lekárskej prehliadky,
- uzavretie celého pracoviska alebo jeho časti,
- nariadiť karanténu zamestnancom, ktorí sa vrátili zo zahraničia,
- zvážiť obmedzenie návštev obchodných partnerov.


OPRÁVNENIA/ MOŽNOSTI/ OPATRENIA ZAMESTNÁVATEĽA
VEDÚCE K ZNÍŽENIU NÁKAZY PRI ZAMESTNANCOCH:

- prerušenie práce v dôsledku vážnych prevádzkových dôvodov na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce)  s nárokom na náhradu mzdy najmenej vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca -  len v prípade existencie dohody so zástupcami zamestnancov a nemožno ju nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.
- prerušenie práce pre iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa s nárokom na náhradu mzdy  (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce). Zamestnávateľ  poskytne náhradu mzdy v sume priemerného zárobku.
- nariadenie dovolenky (§ 111 ods. 2 a ods. 5 Zákonníka práce) - len so súhlasom zamestnanca je možné skrátiť lehotu oznámenia 14 dní pred nástupom zamestnanca na dovolenku.
- Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas ( § 121 ods. 3 a 4 Zákonníka práce ). Zamestnanec musí s čerpaním náhradného voľna súhlasiť.
- práca z domu - so súhlasom zamestnanca.
- starostlivosť o člena rodiny (§ 141 ods. 1 Zákonníka práce a § 39 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)  ak je zamestnanec rodičom dieťaťa vo veku do 10 rokov a školské zariadenie,  ktorú dieťa navštevuje, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v ňom bola nariadená karanténa, zamestnávate musí ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci..
- karanténa - (§ 141 ods. 1 Zákonníka práce) v prípade, že zamestnancovi je nariadená karanténa, zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno.

- pracovné voľno – (§ 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce) zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno aj z iných dôvodov ako vymenúva Zákonník práce a to s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. Zamestnávateľ sa teda môže so zamestnancom dohodnúť na tzv. neplatenom voľne za čas trvania „dobrovoľnej karantény“ alebo mu za tento čas poskytne náhradu mzdy.
- mimoriadna lekárska prehliadka: Ďalšou možnosťou je poslať zamestnanca na mimoriadnu lekársku prehliadku. Telesnú teplotu zamestnancom priamo na pracovisku môže zamestnávateľ skontrolovať iba so súhlasom zamestnanca.


OPRÁVNENIA ZAMESTNÁVATEĽA K OSOBÁM, KTORÉ CESTUJÚ DO ALEBO PRIŠLI ZO ZAHRANIČIA

Od 13.03.2020 až do odvolania platí povinná 14-dňová domáca karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1.659 EUR. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

Naplánovanú a schválenú dovolenku je zamestnávateľ oprávnený zamestnancovi zrušiť, respektíve zmeniť dobu jej čerpania, prípadne zamestnanca z dovolenky odvolať, musí však hradiť náklady, ktoré v tomto zmysle zamestnancovi vzniknú.

Zamestnávateľ nie je oprávnený zisťovať destináciu dovolenky zamestnanca a zamestnanec toto zamestnávateľovi oznámiť môže, ale nemusí. Vzhľadom na stav súčasnej situácie a v rámci prevencie odporúčame zamestnávateľom:

- apelovať na všetkých zamestnancov, aby sa potreba karantény neignorovala a v prípade podozrenia z ochorenia oznámili túto skutočnosť svojmu obvodnému lekárovi v zmysle vyššie uvedeného opatrenia;
- aby odložili osobné návštevy osôb, ktoré sú v karanténe 14 dní po návrate zo zahraničia;
- odporučiť zamestnancom, aby obmedzili svoje cesty do zahraničia  a samozrejme ich na tieto cesty ani nevysielať.


KARANTÉNA A NÁROKY ZAMESTNANCA

Karanténa môže byť nariadená len ošetrujúcim lekárom, nemôže ísť o rozhodnutie zamestnávateľa. Zamestnancovi počas karantény prináleží náhrada príjmu rovnako, ako v prípade dočasnej práceneschopnosti t.j. od prvého do tretieho dňa karantény 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca, v období od štvrtého do desiateho dňa karantény 55 % denného vymeriavacieho základu; pričom toto hradí zamestnávateľ. Od jedenásteho dňa má zamestnanec nárok na nemocenské hradené sociálnou poisťovňou vo výške 55% denného vymeriavacieho základu. Nariadenie karantény je zamestnanec povinný zamestnávateľovi hodnoverným spôsobom preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť zamestnancovi doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.


OŠETROVNÉ

O dávku ošetrovné  od 16. 3. 2020 treba požiadať novou žiadosťou. Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov na nevyhnutnosť podania novej žiadosti o ošetrovné, ak ho chcú poberať aj za obdobie nasledujúcich 14 dní, počas ktorých budú školské/predškolské zariadenia opäť uzavreté. Minulý týždeň (od 10. do 15. 3. 2020) boli niektoré školské/predškolské zariadenia (najmä v Bratislavskom kraji) uzatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Vtedy si rodičia prvýkrát žiadali o dávku ošetrovné. Vzhľadom na to, že od 16. 3. 2020 sú uzavreté nanovo, tentoraz na dobu nasledujúcich 14 dní na celom území Slovenska na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, musia si rodičia o dávku požiadať znovu.

Poistenci, ktorí pre zatváranie škôl a predškolských zariadení v súvislosti s koronavírusom chcú požiadať o dávku ošetrovného, tak môžu urobiť nasledujúcimi spôsobmi :

1/ Telefonicky
- ak je poistenec zamestnancom, treba volať pobočku Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa,
- ak je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) alebo dobrovoľne poistený, treba zavolať do pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu.

2/ E-mailom
- poslať žiadosť o ošetrovné do príslušne pobočky Sociálnej poisťovne. Do prílohy treba priložiť vyplnený formulár žiadosti o dávku ošetrovné.

3/ Poštou
- zaslať vyplnený formulár (žiadosť o ošetrovné) príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

4/ Do schránky
- pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne možno vhodiť vyplnený formulár žiadosti.

Kontakty na jednotlivé pobočky Sociálnej poisťovne nájdete po kliknutí na tento odkaz.
Formulár na vyplnenie žiadosti o dávku nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že o dávku netreba žiadať hneď, dá sa tak urobiť aj neskôr o pár týždňov (zákon umožňuje až 3 roky spätne). Pobočky Sociálnej poisťovne zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou spracovanie a je vhodné rozložiť ich príjem na dlhšie časové obdobie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadostí.

Tí rodičia, ktorí si nestihli uplatniť nárok na ošetrovné pri uzatvorení zariadenia v období od 10. do 15. 3. 2020 a ich dieťa bude doma aj nasledujúcich 14 dní, môžu podať žiadosť o ošetrovné na jednom formulári – potrebné je doň dopísať všetky obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Rovnako môžu žiadosť za obe obdobia vybaviť aj jedným telefonátom do pobočky, upozorňujeme však, že telefonické linky sú preťažené a Sociálna poisťovňa preto odporúča zasielať žiadosti e-mailom alebo poštou.

Zdroj: vgd.eu

Foto: lavoroediritti.com


 Späť

Najčítanejšie správy