Vláda schválila zmeny v súdnictve, insolvenčnom práve a plynutí lehôt

  • Marec 25, 2020

KPMG.jpgPrinášame Vám prehľad zmien, ktoré zverejnila spoločnosť KPMG.

Vláda Slovenskej republiky na včerajšom rokovaní (24. marca 2020) prijala ďalšie opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu nákazy koronavírusom (COVID-19) a zmierniť následky mimoriadnej situácie na podnikateľské prostredie. Okrem opatrení zameraných na zamedzenie šíreniu nákazy a ochranu najzraniteľnejšej časti populácie, vláda schválila i prvý návrh zákona, ktorý má implementovať avizované zmeny v súdnictve, insolvenčnom práve, plynutí hmotnoprávnych či procesnoprávnych noriem.

1. Plynutie lehôt

V období od vyhlásenia zákona až do 30. apríla neplynú hmotnoprávne lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva.

Ak takáto lehota uplynula po 12. marci 2020 do účinnosti zákona, neskončí sa skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

S určitými výnimkami platia rovnaké pravidlá na plynutie procesných lehôt stanovených zákonom alebo súdom.

2. Súdne konania

V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu budú súdy pojednávať len v nevyhnutnom rozsahu. Ochrana zdravia môže byť dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania.

3. Insolvencia

Lehota na podanie tzv. dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu sa predlžuje z 30 na 60 dní v prípade, ak predĺženie nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020.
V období do 30. apríla 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva ani k výkonu dražby.

4. Rozhodovanie per rollam

Kolektívne orgány právnických osôb môžu prijímať rozhodnutia elektronickými prostriedkami (tzv. per rollam rozhodovanie) aj v prípade, že takýto spôsob nie je upravený v ich interných korporátnych predpisoch. Na konanie sa primerane použijú ustanovenia v § 190a až §190d Obchodného zákonníka upravujúce hlasovanie na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti per rollam.

5. Obmedzenie limitácií v rámci verejného obstarávania

V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu sa zavádza obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami, ktoré nie sú zapísané v registri partnerov verejného ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti.

Vo všeobecnosti návrh zákona pracuje s termínom 30 apríl 2020, avšak predkladateľ návrhu nevylučuje jeho predĺženie.

Vláda zároveň schválila návrh na prijatie zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh zákona počíta s jeho účinnosťou vyhlásením v zbierke zákonov.

Ďakujeme spoločnosti KPMG za spoluprácu. Späť

Najčítanejšie správy