Eurokomisia vysvetlila detaily opatrení pre zaistenie kritických surovín v EÚ

  • Marec 17, 2023

 Belgique_-_Bruxelles_-_Schuman_-_Berlaymont_-_02.jpg

 Brusel 16. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok vysvetlila, ako chce zabezpečiť prístup EÚ k bezpečným, diverzifikovaným a cenovo dostupným kritickým surovinám. Komisia spresnila, že zákon o kritických surovinách vybaví EÚ nástrojmi na zaistenie prístupu k bezpečným a udržateľným dodávkam kritických surovín. Má sa tak stať prostredníctvom stanovenia jasných priorít činnosti.
        Okrem aktualizovaného zoznamu kritických surovín zákon určuje zoznam surovín, ktoré sú kľúčové pre technológie dôležité pre ekologické a digitálne ambície Európy a pre obranné a vesmírne aplikácie. Dodávky týchto surovín môžu byť v budúcnosti ohrozené.
        Prijaté nariadenie zakotvuje zoznamy kritických aj strategických surovín do práva EÚ. Nariadenie stanovuje jasné kritériá pre domáce kapacity v rámci dodávateľského reťazca surovín a na diverzifikáciu dodávok - najmenej 10 % ročnej spotreby EÚ na ťažbu, najmenej 40 % ročnej spotreby EÚ na spracovanie, najmenej 15 % ročnej spotreby EÚ na recykláciu a nie viac ako 65 % ročnej spotreby Únie každej strategickej suroviny v akomkoľvek štádiu spracovania z nejakej tretej krajiny.
        Zákon zníži administratívnu záťaž a zjednoduší povoľovacie postupy pre projekty s kritickými surovinami v EÚ. Vybrané strategické projekty budú profitovať z finančnej podpory a kratších časových rámcov na udeľovanie povolení (24 mesiacov na povolenia na ťažbu a 12 mesiacov na povolenia na spracovanie a recykláciu).
        Členské štáty budú musieť vypracovať národné programy na prieskum geologických zdrojov.
        Na zabezpečenie odolnosti dodávateľských reťazcov zákon zabezpečuje monitorovanie dodávateľov kritických surovín a koordináciu zásob týchto surovín medzi členskými štátmi.
        Komisia posilní prijímanie a zavádzanie prelomových technológií v oblasti kritických surovín. Vytvorenie rozsiahleho partnerstva pre zručnosti v oblasti kritických surovín a Akadémie surovín podporí zručnosti potrebné pre pracovnú silu v reťazcoch zásobovania. Externe bude EÚ pomáhať svojim partnerským krajinám pri rozvoji ich vlastných ťažobných a spracovateľských kapacít vrátane rozvoja zručností.
        Zvýšená bezpečnosť a cenová dostupnosť dodávok cenných surovín musí ísť podľa EK ruka v ruke s úsilím o zmiernenie akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov tak v rámci EÚ, ako aj v tretích krajinách. Týka sa to pracovných práv, ľudských práv a ochrany životného prostredia.
        Úsilie o zlepšenie trvalo udržateľného rozvoja hodnotových reťazcov kritických surovín pomôže podporiť hospodársky rozvoj v tretích krajinách, ochranu ľudských práv, riešenie konfliktov a regionálnu stabilitu.
        Členské štáty EÚ budú musieť prijať a implementovať opatrenia na zlepšenie zberu odpadu bohatého na cenné suroviny a zabezpečiť jeho recykláciu na kritické druhotné suroviny. Spolu so súkromnými prevádzkovateľmi musia preskúmať potenciál zhodnocovania kritických surovín z ťažobného odpadu pri súčasnej ťažbe, ako aj z historických ťažobných lokalít. Výrobky obsahujúce permanentné magnety budú musieť spĺňať požiadavky obehovej ekonomiky a poskytovať informácie o recyklovateľnosti.
        Komisia upozornila, že EÚ nikdy nebude sebestačná v dodávkach cenných surovín a bude sa naďalej spoliehať na dovoz väčšiny svojej spotreby. Chce preto posilniť svoju globálnu angažovanosť so spoľahlivými partnermi s cieľom rozvíjať a diverzifikovať investície a podporovať stabilitu v medzinárodnom obchode a posilňovať právnu istotu pre investorov. Bude sa snažiť o vzájomne výhodné partnerstvá s rozvíjajúcimi sa trhmi a rozvojovými ekonomikami.
        EÚ zintenzívni obchodné opatrenia vrátane zriadenia Klubu kritických surovín pre všetky podobne zmýšľajúce krajiny, ktoré chcú posilniť globálne dodávateľské reťazce, posilní Svetovú obchodnú organizáciu (WTO), rozšíri sieť dohôd o uľahčení udržateľných investícií a dohôd o voľnom obchode a bude intenzívnejšie presadzovať aj boj proti nekalým obchodným praktikám.
        Návrhy EK musia byť prerokované a schválené Európskym parlamentom a Radou EÚ pred ich prijatím a nadobudnutím účinnosti.


 Späť

Najčítanejšie správy