Ministri členských krajín EÚ schválili prelomový zákon o umelej inteligencii

  • Máj 22, 2024

 Advantages_and_Disadvantages_of_artificial_intelligence.jpg

Brusel 21. mája (TASR) - Ministri členských krajín Európskej únie (EÚ) zodpovední za oblasť telekomunikácií v utorok počas svojho zasadnutia v Bruseli schválili zákon o umelej inteligencii (UI). Informuje o tom spravodajca TASR.
Hlavným cieľom rokovaní ministrov bolo určiť orientačnú debatu o ucelenom uplatňovaní nedávno prijatej legislatívy v digitálnej oblasti a schváliť závery o budúcnosti digitálnej politiky EÚ. Počas pracovného obeda budú ministri diskutovať o podpore digitálnych zručností s cieľom podporiť inklúziu.
Prelomový zákon o UI má za cieľ harmonizovať pravidlá o UI. Nová legislatíva sa riadi prístupom založenom na riziku, čo znamená, že čím vyššie je riziko spôsobenia škody pri využití UI, tým prísnejšie sú pravidlá.
Ide o prvý zákon tohto druhu na svete a EÚ ním môže stanoviť globálny štandard pre reguláciu UI.
Cieľom nového zákona je podporiť rozvoj a používanie bezpečných a dôveryhodných systémov UI na jednotnom trhu EÚ súkromnými aj verejnými subjektmi. Zameriava sa aj na zabezpečenie dodržiavania základných práv občanov EÚ a stimuláciu investícií a inovácií v oblasti UI v Európe.
Uvedený zákon sa vzťahuje iba na oblasti v rámci práva EÚ, poskytuje však určité výnimky, napríklad pre systémy používané výlučne na vojenské a obranné účely alebo na výskumné účely.
Zákon kategorizuje rôzne typy UI podľa rizika. Na systémy UI, ktoré predstavujú obmedzené riziko, by sa vzťahovali mierne povinnosti týkajúce sa transparentnosti, zatiaľ čo systémy UI s vysokým rizikom by boli povolené, ale podliehali by súboru požiadaviek a povinností na získanie prístupu na trh EÚ.
Systémy UI, ako je kognitívna behaviorálna manipulácia a sociálne hodnotenie budú v EÚ zakázané, pretože predstavujú neprijateľné riziko.
Zákon zakazuje aj používanie UI na prediktívne policajné práce založené na profilovaní a systémoch, ktoré využívajú biometrické údaje na kategorizáciu ľudí podľa špecifických kategórií, ako je rasa, náboženstvo alebo sexuálna orientácia.
Na zabezpečenie riadneho presadzovania tohto zákona bude zriadených niekoľko riadiacich orgánov: Úrad pre UI v rámci Európskej komisie na presadzovanie spoločných pravidiel v celej EÚ; vedecký panel nezávislých odborníkov na podporu činností v oblasti presadzovania práva; Rada pre UI so zástupcami členských štátov ako poradný orgán eurokomisie a členských štátov; poradné fórum pre zainteresované strany na poskytovanie technických odborných znalostí Rade pre UI a eurokomisii.
Pokuty za porušenie zákona o UI sa stanovujú ako percento z celkového ročného obratu spoločnosti, ktorá porušila pravidlá, v predchádzajúcom finančnom roku alebo ako vopred určená suma podľa toho, ktorá z nich je vyššia. Malé a stredné podniky a začínajúce podniky podliehajú primeraným správnym pokutám.
Po podpísaní zákona predsedami Európskeho parlamentu a Rady EÚ bude legislatívny akt v najbližších dňoch zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť dvadsať dní po tomto dátume. Nové nariadenie sa začne uplatňovať dva roky po nadobudnutí účinnosti.
 Späť

Najčítanejšie správy