Podnikanie v Taliansku

Taliansko má rozlohu 301.336 km štvorcových a približne 61 miliónov obyvateľov, s priemernou hustotou zaľudnenia 201 obyvateľov na kilometer štvorcový. Nachádza sa v samom srdci Európy a Stredozemného mora, len tri hodiny letu z väčšiny európskych metropol. Taliansko je križovatka spájajúca severnú a južnú Európu. Je vstupnou bránou pre kľúčové trhy s prístupom k viac ako 800 miliónov spotrebiteľov.

Logistická infraštruktúra a moderná dopravná sieť je jednou z hlavných atrakcií pre zahraničných investorov. Taliansko má druhú najdlhšiu cestnú sieť v Európskej únii, približne 6.500 km diaľnic, piatu najdlhšiu železničnú trať v EÚ a je jeden z najrozvinutejších dopravných uzlov z hľadiska riečnej a námornej dopravy. 

Taliansko obsadilo druhé miesto v rámci Európy, pokiaľ ide o výrobné podniky, kvalifikovanú pracovnú silu. Made in Italy sa stalo celosvetovo známou značkou kvality. I keď je Taliansko vo svete známe vďaka luxusným módnym značkám či automobilovému priemyslu alebo poľnohospodárstvom, je toho oveľa viac, čo táto krajina vie ponúknuť. Ponúka najmä  širokú škálu možných investícií či podnikanie v strategických odvetviach, ktorými sú strojárstvo, chemický a hutnícky priemysel či cestovný ruch. Taliansko má okrem iného rozvinutý aj sektor s nehnuteľnosťami, nemožno zabúdať, že táto krajina priťahovala zahraničný kapitál aj vďaka majestátnym historickým budovám, ktoré možno nájsť v každom meste či na vidieku.

Stimuly na podporu zahraničných investícií majú viaceré formy. Európsky zákon ustanovuje všeobecné obmedzenia týkajúce sa štátnych dotácií, vládne stimuly môžu mať preto formu grantov v hotovosti, úverov s nízkym úrokom, daňové úľavy alebo dotácie mzdových nákladov. Tieto stimuly môžu byť obmedzené na určité odvetvie alebo adresované len určitej skupine investorov.

V Taliansku existuje niekoľko foriem podnikateľských subjektov, ktoré môžu byť predmetom záujmu zahraničných investorov, napríklad:

  • samostatná spoločnosť
  • združená spoločnosť (ss, snc, sas)
  • kapitálová spoločnosť (a.s., s.r.o.)
  • iné (družstvá, združenia, nadácie, apod.)

Na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sú potrebné nasledovné údaje:

  • názov firmy
  • adresa sídla v Taliansku
  • popis činnosti
  • dátum založenia spoločnosti
  • výška základného imania

Priame dane:

Daň z príjmu fyzických osôb platí pre osoby s trvalým pobytom v Taliansku aj mimo Talianska, ktoré majú v krajine príjem. Na osoby s trvalým pobytom v krajine sa vzťahuje daň i v prípade, ak majú príjmy z inej krajiny. Na osoby s trvalým pobytom mimo krajiny sa daň vzťahuje len na príjmy z Talianska.

Daň z príjmov právnických osôb sa týka týchto subjektov: akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstiev, poisťovacie spoločnosti. Daň z príjmov právnických osôb je vo výške 27,5% zo zdaniteľných príjmov. Ďalších 6,5 % sa vzťahuje na zdaniteľné príjmy spoločností s príjmami nad 10 miliónov eur a nad 1 milión eur spoločnosti v oblasti palív a energie.

Regionálna daň z produkčných činností (IRAP) je miestna daň, ktorá sa vzťahuje na výrobné činnosti vykonávané v rámci regiónu. Zdaniteľné osoby sú podnikatelia, umelci, podnikateľské subjekty, obchodné spoločnosti, poľnohospodárski výrobcovia, ktorí generujú príjmy z pôdy, nekomerčné subjekty, zahraničné spoločnosti, inštitúcie. Daň sa uplatňuje na čistý zisk z výroby.

Ostatné dane :

Mestská daň: nahradila v roku 2011 daň z majetku. Platí sa každoročne mestu na základe typu nehnuteľnosti – pozemky, domy, budovy, poľnohospodárska pôda bez ohľadu na využívanie nehnuteľnosti.

Daň z pridanej hodnoty: nepriama daň pre tovary a služby. Spoločnosti majú povinnosť uvádzať ceny s DPH. Ako člen EÚ má Taliansko povinnosť aplikovať spoločné princípy pre zavedenie DPH pre dodávky tovaru a služieb.