Valné zhromaždenie 2020

Bratislava, 14. máj 2020                                                                     

Vážení členovia
Taliansko-Slovenskej obchodnej komory

VEC: Zvolanie Valného zhromaždenia

Touto cestou Vás informujeme, že nasledujúce Valné zhromaždenie Taliansko – Slovenskej obchodnej komory je zvolané na utorok 23. júna 2020 o 9:00 hod. Miesto konania je sídlo Taliansko-Slovenskej obchodnej komory, Michalská 7, 81101 Bratislava.
V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, Valné zhromaždenie bude druhýkrát zvolané na rovnakom mieste 30 minút po prvom zvolaní, a teda o 9:30 hod.

Pozor: vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom a v zmysle právnych predpisov platných na Slovensku, t.j. § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov, pokiaľ bude v čase a na mieste konania Valného zhromaždenia vyhlásená mimoriadna situácia alebo núdzový stav, Valné zhromaždenie sa bude konať prostredníctvom elektronických prostriedkov. Pokyny ohľadom pripojenia a spôsobu hlasovania budú zaslané členom, ktorí uhradili členské príspevky a zaregistrujú sa e-mailom na adrese servizi@camit.sk do štvrtka 18. júna 2020. Registrácia je veľmi dôležitá, aby sme mohli identifikovať členov a ich zástupcov, keďže valné zhromaždenie sa bude konať prostredníctvom elektronických prostriedkov.

PROGRAM DŇA:
1. 1.    Príhovor Prezidenta
2. 2.    Prezentácia a schválenie činností a účtovnej závierky Komory za rok 2019
3. 3.    Prehľad a schválenie programu činností a návrhu rozpočtu Komory na rok 2020
4. 4.    Zriadenie mimoriadneho rezervného fondu
5. 5.    Rôzne

Dovoľujem si Vám pripomenúť, že právo hlasovať na Valných zhromaždeniach je udelené členom zapísaným v Komore v trvaní aspoň 90 dní, ktorí uhradili členské príspevky.
Všetky materiály, ktoré budú predmetom schvaľovania (Činnosti a účtovná závierka Komory za rok 2019, Program činností a návrh rozpočtu Komory na rok 2020, Zriadenie mimoriadneho rezervného fondu) je možné si stiahnuť TU.

Fyzická osoba môže byť zastúpená priamo alebo na základe platného notársky overeného osobitného splnomocnenia.
Právnickú osobu zastupuje jej štatutárny zástupca alebo fyzická osoba, ktorá predloží platné notársky overené osobitné splnomocnenie. Takéto splnomocnenie sa požaduje i od zástupcu právnickej osoby so spojenými právomocami štatutárneho zastúpenia.
Hlasovacie právo je udelené riadnym alebo zakladajúcim členom. Štatutárni zástupcovia musia byť zapísaní v príslušnom verejnom registri v lehote 48 hodín od času prvého zvolania Valného zhromaždenia.
V prípade zastúpenia člena na základe splnomocnenia, je potrebné toto splnomocnenie predložiť do štvrtka 18. júna 2020.
Okrem vlastného hlasu každému účastníkovi na Valnom zhromaždení môžu prináležať maximálne tri ďalšie hlasy, resp. mu môžu byť udelené maximálne tri splnomocnenia.

Ostávame k dispozícii pre prípadné otázky.
So srdečným pozdravom.

Alexander Resch
Prezident TSOK

Materiály, ktoré podliehajú schváleniu je možné si stiahnuť TU.

UPDATE
Zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenie je možné si stiahnuť TU.