Stanovy Taliansko-Slovenskej obchodnej komory

Úvod
(preambula)

V rámci mnohostranného záujmu podporiť rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou a Talianskou republikou, na základe rozhodnutia prijatého mimoriadnym zhromaždením členov Taliansko-Slovenskej obchodnej komory zo dňa 24. novembra 1997, bola v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky založená medzinárodná mimovládna organizácia Taliansko-Slovenská obchodná komora (ďalej len „Komora“).


Článok I.

Názov a sídlo

1.1    Názov združenia v talianskom jazyku: Camera di Commercio Italo -Slovacca, skratka C.C.I.S.

1.2    Názov združenia v slovenskom jazyku: Taliansko - Slovenská obchodná komora, skratka T.S.O.K.

1.3    Sídlom Komory je Michalská ulica č. 7, Bratislava, Slovenská republika.

1.4    Taliansko-Slovenská obchodná komora (ďalej len Komora) je združením fyzických i právnických osôb, založeným v zmysle slovenského Zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov a v znení neskorších predpisov.

1.5    Komora vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

1.6    Používanie názvu, ako aj log (stanovených alebo registrovaných) a všetkých charakteristických znakov Komory musí byť povolené Predsedníckou radou, ktorá bude upravovať spôsoby ich používania, a to aj smerom k členom, vychádzajúc pritom z princípov uvedených v Etickom kódexe, z pravidiel zdravej konkurencie a v zmysle platnej legislatívy.


Článok II.

Činnosť Komory

2.1    Poslaním Komory je podporovanie rozvoja vzájomných vzťahov a obchodnej a hospodárskej výmeny medzi Talianskou a Slovenskou republikou, ako aj technická a hospodárska spolupráca medzi podnikateľmi a živnostníkmi oboch krajín a poskytovanie informácií a pomoci.

2.2    Komora podporuje iniciatívy a projekty, či už samostatne alebo na základe koordinácie s inštitúciami a správami, s národnými, komunitárnymi a medzinárodnými hospodárskymi, politickými, odborovými a sociálnymi organizáciami. 

2.3    Komora podporuje rozširovanie ekonomických informácií, ktoré napomáhajú spolupráci a rozvoju obchodných možností medzi firmami.

2.4    Okrem toho cieľom Komory je:

a)    rozvíjať vzťahy s orgánmi, úradmi, asociáciami, ekonomickým a finančným prostredím oboch krajín, s cieľom zjednodušiť vzájomné obchodné výmeny;

b)    spolupracovať s talianskym a slovenským obchodným sektorom s cieľom zabezpečiť rast hospodárskych vzťahov medzi Talianskou republikou a Slovenskou republikou;

c)     plniť úlohy, ktoré jej v rámci tohto rastu zveria talianske alebo slovenské orgány a úrady;

d)    poskytovať informácie o zákonoch a ich ustanoveniach, o zvyklostiach a praktikách, o vývoji talianskeho a slovenského trhu i so zreteľom na konkrétne hospodárske odvetvia a o možnosti umiestnenia tovaru a služieb na tieto trhy;

e)    informovať o obchodných sprostredkovateľoch a zastúpeniach autorizovaných obchodných firiem;

f)    systematicky sústreďovať zákony, ustanovenia a miestne zvyklosti či už hospodárskeho, finančného, colného alebo daňového charakteru;

g)    poskytovať poradenské služby podnikom a živnostníkom, podávať informácie o odborníkoch, poradcoch, prekladateľoch a všetky ďalšie typy služieb na podporu obchodu;

h)    poskytovať maximálnu možnú pomoc každému, kto sa v obchodných záležitostiach obráti na ktorúkoľvek z oboch krajín;

i)    vykonať každú užitočnú činnosť, ktorá prispeje k dosiahnutiu vlastných cieľov;

j)     propagovať, podporovať a chrániť na miestnych úradoch záujmy členských podnikateľských subjektov prítomných na území oboch zmluvných strán;

k)    zúčastňovať sa na európskych, národných a nadnárodných súťažiach a projektoch.

2.5      Komora na Slovensku podporuje tiež spoločenské, kultúrne, športové a vzdelávacie, vedecko-výskumné a environmentalistické  aktivity.

2.6    Úradnými rokovacími jazykmi sú slovenský jazyk a taliansky jazyk.


Článok III.

Členovia Komory

3.1    Členom Komory sa môžu stať  fyzické a právnické osoby, spoločnosti alebo iné inštitúcie zúčastňujúce sa na hospodárskych vzťahoch medzi Talianskom a Slovenskom, alebo vykonávajúce činnosť zlučiteľnú s realizáciou cieľov Komory.

3.2    Členmi Komory sa nemôžu stať fyzické alebo právnické osoby, ak boli proti ich štatutárnym zástupcom vydané konečné právoplatné odsudzujúce rozsudky za trestné činy, ktorých skutková podstata súvisí s výkonom povolania. Členmi Komory sa nemôžu stať fyzické alebo právnické osoby, na ktoré bol vyhlásený konkurz.

3.3    Prihlášky sa zasielajú na adresu Komory, alebo sa podávajú vyplnením zodpovedajúceho elektronického formulára na internetovej adrese Komory.  Svojou prihláškou žiadateľ výslovne akceptuje tieto Stanovy, všetky rozhodnutia prijaté Komorou a základné princípy Etického kódexu. Nadobudnutie členstva je podmienené predchádzajúcim uhradením ročného členského príspevku zo strany žiadateľa.

3.4    Predsednícka rada rozhodne o prijatí nového člena. Až po jej rozhodnutí sa žiadateľ stáva členom v súlade so Stanovami a základnými princípmi Etického kódexu. Generálny tajomník informuje žiadateľov o prípadných rozhodnutiach Predsedníckej rady ohľadom ich  neprijatia. Takéto rozhodnutia nie je potrebné odôvodniť. Zároveň zabezpečí vrátenie prípadných uhradených členských príspevkov. Ak by takéto rozhodnutie nebolo odôvodnené zrejmým nesplnením podstatných a formálnych požiadaviek člena podľa článkov 3.1, 3.2 a 3.3, je prípustná sťažnosť, ktorá má byť predložená písomne Valnému zhromaždeniu prostredníctvom Prezidenta Komory do 30 dní od doručenia oznámenia o neprijatí. 

3.5    Zápis do Komory je jednoročný a považuje sa za automaticky predĺžený, ak zrušenie nebolo zaslané písomne doporučeným listom do 30. novembra predchádzajúceho roka. V prípade, že táto doba uplynula, člen bude považovaný za platiaceho člena členských príspevkov, ktoré budú stanovené na nasledujúci rok.

3.6    Členovia Komory sa rozlišujú nasledovne:

a)     zakladajúci členovia;

b)     čestní členovia;

c)      riadni členovia.

3.7    Za zakladajúcich členov sa považujú všetci členovia, ktorí poskytli Komore materiálne alebo nemateriálne prostriedky potrebné na podporu činnosti v prvom roku. Zakladajúci členovia majú rovnaké práva a povinnosti ako riadni členovia.

3.8    Čestnými členmi sú osobnosti, ktoré sa zvlášť zaslúžili o rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Talianskom a Slovenskom a realizáciu cieľov Komory.  Valné zhromaždenie môže na návrh Predsedníckej rady udeliť štatút čestného člena, ktorý nadobudne účinnosť prijatím takejto hodnosti zo strany zúčastnenej osoby. Odo dňa založenia Komory sa čestnými členmi stávajú Prezident Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Prezident Unioncamere pod jedinou podmienkou ich písomného súhlasu adresovaného Komore. Čestní členovia sú oslobodení od platby členského príspevku.

3.9     Riadnymi členmi sú všetci ostatní členovia.

3.10    Členovia sú oprávnení zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení, predkladať návrhy a uplatňovať hlasovacie právo v súlade s týmito Stanovami. Podieľajú sa na činnosti Komory, majú právo využívať služby Komory za zvýhodnených podmienok v porovnaní s protiplnením požadovaným od verejnosti, ktorej nie je udelený štatút člena. Rovnako môžu využívať všetky služby vyplývajúce z príslušnosti k systému zastúpenia, ku ktorému Komora patrí.

3.11    Všetci členovia sú povinní dodržiavať Stanovy, Etický kódex, predpisy a ostatné rozhodnutia prijaté orgánmi Komory.

3.12    Každý člen má právo byť zvolený do orgánov Komory po uplynutí jedného kalendárneho roka od dátumu uznesenia Predsedníckej rady, ktorá schváli jeho prihlášku podľa článku 3.4.


Článok IV.

Ukončenie členstva

4.1    Členstvo končí v prípade úmrtia člena, ak ide o fyzickú osobu, v prípade zrušenia alebo konkurzu člena, ak ide o právnickú osobu, rovnako ako v prípade vystúpenia, zániku členstva alebo vylúčenia člena.

4.2    Člen má právo vystúpiť z Komory bez dôvodu na základe doporučeného listu adresovaného do sídla Komory v lehotách stanovených v článku 3.5.

4.3    Členstvo člena, ktorý prestane spĺňať niektorú z podmienok podľa článku 3.1, alebo ktorého sa týkajú skutočnosti podľa článku 3.2, automaticky zaniká  a takýto člen je vylúčený. Na každého člena sa vzťahuje povinnosť oznámiť skutočnosť, že prestal spĺňať uvedené podmienky, ktorémukoľvek orgánu Komory. Oslovený orgán je povinný dať takúto okolnosť na vedomie Predsedníckej rade, ktorá na prvom zasadnutí stratu podmienok bežným spôsobom preverí. Potvrdenie takejto skutočnosti bude mať za následok zánik členstva, oznámený prostredníctvom doporučeného listu. V prípade, ak potrebné podmienky prestane spĺňať iba štatutárny alebo splnomocnený zástupca, nie však člen, táto skutočnosť bude preverená spôsobom uvedeným v predchádzajúcom texte, oznámenie nadobudne formu žiadosti o výmenu zástupcu člena pod hrozbou vylúčenia člena s účinnosťou po uplynutí 60 dní od prevzatia oznámenia.

V prípade, ak sa člen oneskorí v úhrade platieb voči Komore, Komora mu prostredníctvom doporučeného listu odošle formálnu výzvu. Ak člen platbu nevykoná ani po uplynutí tridsiatich dní od jej doručenia, môže ho Predsednícka rada na základe uznesenia vylúčiť zo zoznamu členov k dátumu uplynutia tridsaťdennej lehoty. Vylúčený člen bude naďalej povinný uhradiť vlastné nedoplatky.

4.4.     Po oboznámení sa s prípadnými dôvodmi, ktoré môžu viesť k vylúčeniu člena, akým je vážne porušenie záujmov a cieľov Komory, porušenie ustanovení Stanov, princípov Etického kódexu a povinností člena podľa článku 3.11, je Prezident povinný člena bezodkladne písomnou formou vyzvať na podanie vysvetlení v primeranej lehote. Po uplynutí uvedenej lehoty a zvážení prípadných vysvetlení podaných členom môže Predsednícka rada prijať uznesenie o vylúčení člena na základe rozhodnutia dvojtretinovej väčšiny vlastných členov, ktoré odošle členovi Komory doporučeným listom. Vylúčenie nadobúda účinnosť v okamihu odoslania oznámenia o uznesení. Zánik členstva neoprávňuje na vrátenie uhradených členských príspevkov. Rovnako nezakladá nárok na majetok Komory.


Článok V.

Členské príspevky

5.1    Členský rok začína plynúť 1. januára a končí 31. decembra.

5.2    Výška  členského príspevku je stanovená Predsedníckou radou do 30. septembra predchádzajúceho roka. Prípadné zmeny v členských príspevkoch je potrebné oznámiť všetkým členom do 15 dní od rozhodnutia. Členský príspevok fakturuje Komora každému členovi a musí byť uhradený v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre.

5.3    Po uplynutí 30 dní bez uskutočnenej úhrady odo dňa určeného na úhradu, bude člen považovaný za neplatiaceho a nebude mať, až do vyrovnania, právo na žiadne služby poskytované Komorou a nebude môcť využiť svoje volebné právo až dovtedy, kým úplne nesplatí svoj dlh.


Článok VI.

Pracoviská Komory

6.1    Komora môže na zabezpečenie svojej činnosti vytvárať miestne jednotky alebo pobočky bez toho, aby mali právnu subjektivitu. Jednotlivé sídla zriaďuje  Predsednícka rada.

6.2    Rozhodnutie o zriadení decentralizovaných sídiel s vlastnou právnou subjektivitou musí schváliť Valné zhromaždenie.


Článok VII.

Orgány Komory

7.1    Orgánmi Komory sú:

a)    Valné zhromaždenie;

b)    Predsednícka rada;

c)    Prezident;

d)    Dozorná rada;

e)    Generálny tajomník.


Článok VIII.

Valné zhromaždenie

8.1    Valné zhromaždenie zasadá aspoň raz do roka, ak je to potrebné, môže zasadnúť kedykoľvek. V závislosti od programu rokovania sa môže konať Riadne alebo Mimoriadne Valné zhromaždenie.

8.2    Zhromaždenie zvoláva na Slovensku Prezident  alebo Viceprezidenti v jeho zastúpení.

8.3    Právo hlasovať na Valných zhromaždeniach je udelené členom zapísaným v Komore v trvaní aspoň 90 dní od prijatia rozhodnutia podľa článku 3.4, ktorí uhradili členské príspevky. Fyzická osoba môže byť zastúpená priamo alebo na základe platného notársky overeného osobitného splnomocnenia.                                                                                                   

Právnickú osobu zastupuje jej štatutárny zástupca alebo fyzická osoba, ktorá predloží platné notársky overené osobitné splnomocnenie. Takéto splnomocnenie sa požaduje i od zástupcu právnickej osoby so spojenými právomocami štatutárneho zastúpenia.                                 

Hlasovacie právo je udelené riadnym alebo zakladajúcim členom. Štatutárni zástupcovia musia byť zapísaní v príslušnom verejnom registri v lehote 24 hodín od času prvého zvolania zhromaždenia. V prípade zastúpenia člena na základe splnomocnenia, treba toto splnomocnenie predložiť v lehote 4 pracovných dní od času prvého zvolania zhromaždenia na sekretariát Komory. Okrem vlastného hlasu každému účastníkovi na Valnom zhromaždení môžu prináležať maximálne tri ďalšie hlasy, resp. mu môžu byť udelené maximálne tri splnomocnenia.                                                               

Čestní členovia a noví členovia bez hlasovacieho práva sa na zhromaždení môžu zúčastniť bez práva hlasovať. Každý člen s hlasovacím právom môže vyjadriť počas zasadnutia Valného zhromaždenia určeného na voľbu  členov Predsedníckej rady maximálne taký počet preferencií, aký je počet členov, ktorí majú byť zvolení v súlade s ustanovením bodu 8.8.  písm. h, znížený o 4 preferencie.

8.4    Prezident má právo zvolávať Valné zhromaždenie vždy vtedy, keď to pokladá za vhodné, zároveň je povinný zvolať zhromaždenie v lehote 15 dní, ak o tom rozhodne Predsednícka rada, alebo na odôvodnenú žiadosť aspoň jednej tretiny členov.

8.5    Program rokovania Valného zhromaždenia stanovuje Predsednícka rada alebo ňou poverený Výkonný výbor.

8.6    Každý člen ma právo adresovať Prezidentovi návrhy programu, ktoré môžu byť po schválení Predsedníckou radou zapracované do programu rokovania Valného zhromaždenia.

8.7    V pozvánke musí byť uvedený program rokovania, dátum, miesto a hodina prvého a prípadného druhého zvolania. Pozvánka musí byť zaslaná na adresy členov uvedené v zozname členov aspoň jeden mesiac pred určeným dátumom Valného zhromaždenia prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou.

8.8    Valné zhromaždenie:

a)    volí členov Predsedníckej rady spomedzi členov Komory a ich štatutárnych zástupcov s hlasovacím právom v zmysle článku 8.3,

b)    volí Prezidenta spomedzi členov  zvolenej Predsedníckej rady;

c)    volí členov Dozornej rady;

d)    spomedzi členov zvolenej Predsedníckej rady a na návrh Prezidenta volí štyroch Viceprezidentov, z toho jedného výkonného Viceprezidenta a jedného Viceprezidenta pokladníka;

e)    prerokováva a schvaľuje výročnú správu Prezidenta, Predsedníckej rady a Dozornej rady;

f)    prerokováva a schvaľuje ročnú uzávierku;

g)    prerokováva a schvaľuje predbežný rozpočet;

h)    určuje počet členov Predsedníckej rady, ktorý musí byť nevyhnutne nepárny od 15 do 19 vrátane Prezidenta  a štyroch  Viceprezidentov;

i)    prerokováva a odsúhlasuje návrhy Predsedníckej rady a členov;

j)    prerokováva a odsúhlasuje dodatky a zmeny v Stanovách a v Etickom kódexe;

k)    na návrh Predsedníckej rady menuje členov a čestných Prezidentov;

l)     rozhoduje o rozpustení Komory.

8.9    Riadnemu Valnému zhromaždeniu predsedá Prezident Komory, alebo v jeho neprítomnosti výkonný Viceprezident. Valné zhromaždenie je platné, ak:

a)    boli pozvánky zaslané spôsobom stanoveným v čl. 8, bod 8.7;

b)    v určenú hodinu prvého zasadnutia je prítomná aspoň polovica členov +  1 člen, ktorí majú plné hlasovacie právo.

V prípade, že táto posledná podmienka nebude splnená, Valné zhromaždenie sa zíde po druhom zvolaní a bude považované za platné za prítomnosti aspoň 20 % členov s plným hlasovacím právom. Uznesenia riadneho Valného zhromaždenia budú platné na základe väčšiny hlasov prítomných členov majúcich plné hlasovacie právo.

8.10    Mimoriadne Valné zhromaždenie má kompetencie rozhodovať o návrhoch na zmenu Stanov, Etického kódexu a o rozpustení Komory. Takéto Valné zhromaždenie je platné, ak:

a)    pozvánka bola odoslaná spôsobmi uvedenými v článku 8, bod 8.7;

b)    v čas uvedený v prvom zvolaní sú prítomné aspoň dve tretiny členov s hlasovacím právom.

V prípade, že táto posledná podmienka nebude splnená, Valné zhromaždenie sa zíde po druhom zvolaní a bude považované za platné za prítomnosti aspoň 50 % členov + 1člen, ktorí majú plné hlasovacie právo. Uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia budú platné na základe súhlasu dvoch tretín hlasov prítomných členov.

8.11    Uznesenia Valného zhromaždenia musia byť zapísané v zápisnici a podpísané Prezidentom Valného zhromaždenia a Generálnym tajomníkom Komory, alebo v jeho neprítomnosti, zapisovateľom, ktorého na tento účel menuje Valné zhromaždenie.


Článok IX.

Predsednícka rada

9.1    Členov Predsedníckej rady volí Valné zhromaždenie a zotrvávajú vo funkcii tri roky až do schválenia hospodárskeho výsledku tretieho roku.

9.2    Členovia Predsedníckej rady sú volení a zotrvávajú vo funkcii v zmysle článku 8.8 a) týchto Stanov. Každý člen môže byť v Predsedníckej rade zastúpený nanajvýš jedným členom Predsedníckej rady.  V prípade, ak dvaja alebo viacerí členovia Komory patria do skupiny tvorenej spoločnosťami s majetkovou účasťou alebo rozhodujúcim vplyvom tej istej spoločnosti, alebo medzi nimi pretrváva vzájomný majetkový vzťah a/alebo podstatný vplyv, alebo ak sú členmi fyzické osoby s majetkovou účasťou a/alebo rozhodujúcim vplyvom iných členov – právnických osôb,  takúto skupinu môže v Predsedníckej  rade zastupovať nanajvýš jeden člen Predsedníckej rady.

9.3    Členovia Predsedníckej rady nemôžu splnomocniť tretie osoby na vykonávanie svojej funkcie.

9.4    Predsednícka rada má všetky právomoci, ktoré nie sú výslovne vyhradené Valnému zhromaždeniu v zmysle Stanov.

9.5    Predsednícka rada riadi Komoru a uskutočňuje všetky rokovania v záležitostiach, ktoré sa týkajú jej fungovania, vrátane prijímania a prepúšťania Generálneho tajomníka a zamestnancov Komory.

9.6    Úlohou Predsedníckej rady je zabezpečiť riadny a správny priebeh volieb do orgánov Komory.

9.7    Predsednícka rada vypracováva predbežný rozpočet a ročnú uzávierku a predkladá ich na schválenie Valnému zhromaždeniu.

9.8    V prípade odstúpenia niektorého člena Predsedníckej rady alebo splnenia predpokladov podľa článkov 4.1 a 10.5 môže Predsednícka rada vykonať kooptáciu  nového člena v súlade s článkom 8.8 ods. h). Kooptovaný člen Predsedníckej rady bude podliehať formálnemu schváleniu na prvom Valnom zhromaždení s výnimkou situácie popísanej v nasledujúcom bode 9.10. Mandát kooptovaného člena Predsedníckej rady končí spolu s vypršaním mandátu ostatných členov Predsedníckej rady.

9.9    Členovia Predsedníckej rady môžu byť opätovne zvolení najviac na tri nasledujúce volebné obdobia. Ich funkcia je bez nároku na odmenu.

9.10    Ak člen Predsedníckej rady ukončí svoje zastupovanie člena podľa článku 8.3,  je odvolaný z funkcie člena Predsedníckej rady. Takýto člen bude oprávnený určiť nového člena Predsedníckej rady, ktorý bude môcť byť automaticky kooptovaný Predsedníckou radou.

9.11    Každý člen Komory môže Predsedníckej rade navrhnúť témy programu rokovania. Program rokovania predložený a podpísaný desiatimi členmi zaväzuje Predsednícku radu na jeho prerokovanie a oznámenie súvisiaceho rozhodnutia členom, ktorí o takúto skutočnosť požiadali.


Článok X.

Uznesenia Predsedníckej rady

10.1    Predsednícka rada rozhoduje len o tých bodoch, ktoré sú na programe rokovania.

10.2    Uznesenia Predsedníckej rady sú vždy platné, ak:

a)    pozvánky boli zaslané členom Predsedníckej rady písomne na korešpondenčnú adresu alebo elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty nimi uvedenú v zozname členov, aspoň 10 dní vopred a 5 dní vopred v prípade mimoriadneho zvolania, a pozvánka obsahovala deň, hodinu, miesto a program rokovania. Pozvánka musí byť zaslaná spôsobom, ktorý zabezpečí jej doručenie na adresu člena Predsedníckej rady;

b)    je prítomná aspoň polovica členov Predsedníckej rady, vrátane Prezidenta alebo osoby, ktorá ho  zastupuje.

 

10.3    Uznesenia sa prijímajú na základe väčšiny hlasov prítomných členov Predsedníckej rady.

10.4    Na požiadanie jedného z členov Predsedníckej rady sa môže rozhodovať tajným hlasovaním.

10.5    Člen Predsedníckej rady, ktorý sa bez opodstatnenej príčiny nezúčastní na polovičnom počte zasadnutí Predsedníckej rady, môže byť vyhlásený za odvolaného na základe uznesenia Predsedníckej rady. Takýto člen Predsedníckej rady bude oprávnený určiť nového člena Predsedníckej rady, ktorý môže byť automaticky kooptovaný Predsedníckou radou.

10.6    Zasadnutí Predsedníckej rady sa môžu zúčastňovať len jej členovia, výkonní a čestní, a Generálny tajomník. Prítomnosť akejkoľvek ďalšej osoby musí vopred povoliť Prezident.

10.7    Členovia Predsedníckej rady sa môžu zúčastňovať na schôdzach a hlasovaniach písomne, resp. pomocou telekomunikačných prostriedkov aj na diaľku, mimo miesta zasadnutia, na základe predchádzajúceho súhlasu všetkých jej členov. Členovia Predsedníckej rady uplatňujúci hlasovacie právo takýmto spôsobom budú považovaní za prítomných na mieste zasadnutia. 

10.8    Uznesenia Predsedníckej rady musia byť zapísané v zápisnici a uložené  v sídle Komory.


Článok XI.

Prezident

11.1    Prezidenta volí Valné zhromaždenie z členov Predsedníckej rady, ktorí sú vo funkcii.

11.2    Funkcia Prezidenta sa považuje za zahájenú momentom akceptácie menovania.

11.3    Prezident zastupuje Komoru, zvoláva Valné zhromaždenie a predsedá mu, ako aj  Predsedníckej rade a Výkonnému výboru.

11.4    Vedie rokovania a v prípade parity pri hlasovaní Predsedníckej rady je jeho hlas rozhodujúci.

11.5    Prezident zostáva vo funkcii tri roky a nemôže byť zvolený na viac ako dve za sebou nasledujúce volebné obdobia.

11.6    Na základe odôvodnenej a písomnej požiadavky piatich členov Predsedníckej rady je Prezident povinný zvolať zasadnutie Predsedníckej rady do 15 dní.

11.7    Prezident riadi činnosť Komory, môže využiť súčinnosť členov Predsedníckej rady, jednotlivo sa s nimi radiť a jednému alebo viacerým z nich môže zveriť prehodnotenie  vecí a  určitých otázok. Prezident môže prenášať zvláštne úlohy a kompetencie na Viceprezidentov.

11.8    Prezident disponuje podpisovým právom a zastupuje Komoru v otázkach spoločenských, vecných a procesných. 

11.9    V prípade odstúpenia alebo úmrtia Prezidenta, alebo ak nastanú predpoklady podľa článku 4.1, funkcie Prezidenta sa dočasne ujme výkonný Viceprezident, ktorý v lehote 15 dní zvolá Predsednícku radu. Predsednícka rada zvolí na mimoriadnom zasadnutí na základe dvojtretinovej väčšiny svojich členov zo svojich radov nového Prezidenta, ktorého mandát bude ukončený zároveň s ukončením platnosti mandátov ostatných členov Predsedníckej rady. V prípade, ak Predsednícka rada nezvolí nového Prezidenta, právomoci Prezidenta bude plniť výkonný Viceprezident až do dátumu Valného zhromaždenia schvaľujúceho účtovnú závierku, na ktorom sa budú konať predčasné voľby.


Článok XII.

Výkonný výbor

12.1    Predsednícka rada menuje spomedzi vlastných členov Výkonný výbor tvorený siedmymi členmi, ku ktorým podľa práva patrí  Prezident, štyria Viceprezidenti a ďalší dvaja členovia zvolení Predsedníckou radou z členov Predsedníckej rady na návrh Prezidenta.

12.2    Výkonný výbor disponuje vlastnými právomocami len v prípade vymenovania oboch členov zvolených Predsedníckou radou v zmysle Čl.12.1.

12.3    Výkonný výbor usmerňuje a napomáha rozvíjať činnosť Generálneho tajomníka pri plnení uznesení Predsedníckej rady, navrhuje témy na prerokovanie Predsedníckou radou. O ďalších úlohách Výkonného výboru môže rozhodnúť Predsednícka rada.

12.4    Členovia Výkonného výboru môžu byť opätovne zvolení a vykonávajú svoju funkciu bez nároku na odmenu. 

12.5    V prípade odstúpenia alebo úmrtia člena Výkonného výboru alebo v prípade, ak nastanú predpoklady podľa článku 4.1., bude jeho funkcia udelená novému členovi spôsobmi uvedenými v článku 12.1.


Článok XIII.

Dozorná rada

13.1    Úlohou Dozornej rady je skúmať dokumenty spoločnosti a kontrolovať hospodárenie Komory a preverovať dodržiavanie predpisov ekonomického a finančného riadenia, schválených Predsedníckou radou. Jej členovia sú menovaní Valným zhromaždením v počte troch členov a zotrvávajú vo funkcii tri roky až do schválenia hospodárskeho výsledku za tretí rok.

13.2    Členovia Dozornej rady majú za úlohu v písomnej správe informovať Valné zhromaždenie o výsledkoch vykonanej kontroly.

13.3    Väčšinu členov Dozornej rady musia tvoriť  členovia, ktorí nie sú zároveň členmi Komory, ani nezastupujú členov Komory.


Článok XIV.

Výkonný Viceprezident a Viceprezident pokladník

14.1    Výkonný Viceprezident má všetky právomoci Prezidenta v jeho dočasnej neprítomnosti, alebo ak nemôže funkciu vykonávať. V prípade neprítomnosti alebo prekážky vykonávať funkciu Prezidenta alebo výkonného Viceprezidenta preberá úlohy jeden z ďalších troch Viceprezidentov, určený Predsedníckou radou.

14.2    Viceprezident pokladník kontroluje financie Komory na základe formálnych pokynov Predsedníckej rady. V prípade, že Viceprezident pokladník nemôže funkciu vykonávať, nahradí ho Generálny tajomník, ktorý ho bude bezodkladne informovať o vykonaných operáciách.

14.3    Financie Komory, okrem hotovostnej pokladne na bežné výdavky, musia byť uložené na bežných bankových účtoch Komory.


Článok XV.

Generálny tajomník

15.1    Generálny tajomník v rozsahu úloh udelených na základe písomného poverenia Prezidenta koná v mene Komory a riadi jej činnosti. Zúčastňuje sa na všetkých zasadnutiach orgánov Komory s výnimkou zasadnutí Dozornej rady.

15.2    Generálny tajomník vykonáva rozhodnutia Predsedníckej rady a Výkonného výboru, poskytuje súčinnosť Prezidentovi a ostatným orgánom Komory, zabezpečuje vykonávanie ich rozhodnutí, navrhuje Prezidentovi a Výkonnému výboru opatrenia vhodné na dosahovanie cieľov Komory, organizuje a dohliada na poskytovanie služieb Komory, je zodpovedný za personál Komory a za jej riadenie v zmysle základných princípov Etického kódexu.

15.3    Generálny tajomník samostatne podpisuje všetky dokumenty súvisiace s bežným riadením.

15.4    Generálnemu tajomníkovi môže byť pridelená finančná právomoc výhradne na základe rozhodnutia Predsedníckej rady prijatého v zmysle kritérií stanovených Prezidentom.

15.5    Jeho plat, odmeny a benefity stanovuje a schvaľuje Výkonný výbor na návrh Prezidenta.

15.6    Výber Generálneho tajomníka musí zodpovedať požiadavkám talianskeho Ministerstva hospodárskeho rozvoja a byť v súlade so stanoviskom talianskeho Ministerstva zahraničných  vecí.


Článok XVI.

Čestní Prezidenti

16.1    Čestných Prezidentov navrhuje Valnému zhromaždeniu Predsednícka rada. Čestný Prezident je oslobodený od platby členského príspevku a nemožno ho zvoliť do orgánov Komory. Čestným Prezidentom je Veľvyslanec Talianska na Slovensku. Čestní Prezidenti sa ujímajú funkcie na základe ich písomného súhlasu adresovaného Komore.

16.2    Čestní Prezidenti sú zároveň čestnými členmi Predsedníckej rady.

16.3    Ak sa jeden alebo viac čestných Prezidentov zúčastní zasadnutia Predsedníckej rady, on, resp. oni mu spolupredsedajú.

16.4    Čestní Prezidenti sú, na vlastnú žiadosť, informovaní o všetkých aktivitách Komory prostredníctvom jej orgánov.


Článok XVII.

Majetok a hospodárenie komory

17.1    Komora hospodári s vlastným majetkom v súlade s predbežnými rozpočtami a uzneseniami schválenými Valným zhromaždením pri dodržaní platných právnych predpisov a Stanov.

17.2    Majetok Komory je určený na zabezpečenie a rozvoj činnosti Komory.

17.3    Majetok Komory sa vytvára z členských príspevkov členov, z príjmov nadobudnutých vlastnou činnosťou, z darov od tretích osôb a z príspevkov úradov a verejných inštitúcií. Všetky orgány Komory musia zabezpečiť,  aby bol majetok Komory čo najhospodárnejšie a najefektívnejšie používaný a chránený pred rizikami, ktoré môžu viesť k jeho možnému znehodnoteniu.

17.4    Účtovnú závierku a predbežný rozpočet schvaľuje Valné zhromaždenie na návrh Predsedníckej rady.

17.5    Zo svojho majetku Komora uhrádza dane a zákonom  stanovené  poplatky.

17.6    O použití majetku Komory po odvedení daní a zákonných poplatkov rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Predsedníckej rady so zreteľom na plánovanú činnosť Komory v príslušnom členskom roku.


Článok XVIII.

Zánik Komory

18.1    Komora zaniká:

a)    rozhodnutím Valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčením s iným združením;

b)    právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jej rozpustení podľa §12, ods. 3 a 5 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a v znení neskorších predpisov.

18.2    Majetkové vyrovnanie vykonajú:

a)    likvidátor menovaný Valným zhromaždením;

b)    likvidátor určený Ministerstvom v prípade uvedenom v §13, ods. 3 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a v znení neskorších predpisov.

18.3    Likvidácia Komory bude vykonaná podľa §70 a §75 Obchodného zákonníka.

V prípade rozpustenia Komory, po uhradení dlhov, nábytok, hotovosť, archív a prípadné ďalšie aktíva budú odovzdané veľvyslancovi Talianskej republiky v Slovenskej republike, alebo ním poverenej osobe. Ak do dvoch rokov od dobrovoľného rozpustenia nebude založená nová Talianska obchodná komora, so Stanovami schválenými talianskym Ministerstvom hospodárskeho rozvoja, všetky aktíva rozpustenej Komory budú na základe nenapadnuteľného rozhodnutia veľvyslanca Talianskej republiky v Slovenskej republike použité na charitatívne účely.


Článok XIX.

Prechodné ustanovenia

Tieto Stanovy boli schválené Valným zhromaždením konaným dňa 3. marca 2015 a vstupujú do platnosti nasledujúci deň po schválení. Stanovy upravujú budúce skutočnosti a nemajú retroaktívny účinok. Týmto schválením strácajú platnosť Stanovy zaregistrované na Ministerstve vnútra, dňa 15.11.2010, pod číslom VVS/1-900/90-13 851 -5.


logo-CCIS2.jpgstiahnuť PDF