Valné zhromaždenie 2021

Bratislava, 11. máj 2021

Vážení členovia
Taliansko-Slovenskej obchodnej komory


Vec: Zvolanie Valného zhromaždenia

Oznamujeme našim členom, že najbližšie zasadnutie volebného Valného zhromaždenia sa bude konať v piatok 25. júna 2021 o 9:00 v Park Inn Hotel, Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava.
V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, Valné zhromaždenie bude druhýkrát zvolané tridsať minút po prvom zvolaní, a to o 9:30.

Program Valného zhromaždenia:
1. Správa Prezidenta;
2. Prezentácia a schválenie činností a účtovnej závierky Komory za rok 2020;
3. Popis a schválenie programu činností a návrhu rozpočtu Komory na rok 2021;
4. Stanovenie počtu členov Predsedníckej rady;
5. Voľba členov Predsedníckej rady;
6. Predstavenie nových členov;
7. Voľba Prezidenta;
8. Voľba štyroch Viceprezidentov podľa návrhu Prezidenta;
9. Voľba členov Dozornej rady;
10. Rôzne.

Dovoľujem si Vám pripomenúť, že všetky kandidatúry na funkciu člena Predsedníckej rady musia byť zaslané podľa pravidiel popísaných na internetovej stránke Camit, a to najneskôr do utorka 1. júna 2021. Každý uchádzač o post člena Predsedníckej rady udelí svoj súhlas a bude mať právo na šírenie svojej kandidatúry prostredníctvom webovej stránky Komory. Uchádzači o post Prezidenta, ktorí musia kandidovať aj na post člena Predsedníckej rady, budú musieť predložiť svoj „program na funkciu Prezidenta“ tiež do 1. júna 2021. Dovoľujem si Vám zároveň pripomenúť, že každý člen môže byť na Valnom zhromaždení zastúpený prostredníctvom iného člena na základe písomného splnomocnenia, ktoré je potrebné vyhotoviť spôsobom uvedeným v Stanovách Komory. Splnomocnenia musia byť predložené v originálnom vyhotovení na sekretariáte Komory do pondelka 21. júna 2021. Členovia – právnické osoby, organizácie a inštitúcie – sa môžu zúčastniť prostredníctvom osoby, ktorá má právomoci štatutárneho zastúpenia, ako aj prostredníctvom osoby, ktorá predloží notársky overené osobitné splnomocnenie na zastupovanie člena na Valnom zhromaždení.

Na záver si dovoľujem pripomenúť, že v zmysle čl. 8.3 Stanov hlasovacie právo na Valnom zhromaždení je udelené výlučne zakladajúcim členom, riadnym členom – fyzickým osobám a riadnym členom – právnickým osobám, ktorí uhradili členské príspevky a sú zapísaní v Komore v trvaní aspoň deväťdesiat dní ku dňu zvolania Valného zhromaždenia. Noví členovia, ktorí sú zapísaní v trvaní deväťdesiat alebo menej dní ku dňu zvolania Valného zhromaždenia, sa na ňom môžu zúčastniť bez hlasovacieho práva.

Generálny tajomník ostáva k dispozícii pre prípadné otázky a informácie týkajúce sa tohto oznámenia.

So srdečným pozdravom

Prezident
Alexander Resch


Materiály, ktoré budú predmetom schvaľovania, je možné si stiahnuť TU.