Valné zhromaždenie 2023

Bratislava, 27 apríl 2023

 

Vážení členovia

Taliansko-Slovenskej obchodnej komory

 

Vec: Zvolanie Valného zhromaždenia

 

Oznamujeme našim členom, že najbližšie zasadnutie Valného zhromaždenia sa bude konať v piatok 2. júna 2023 o 13:30 v Hotel Clarion Congress Hotel Bratislava, Žabotova 2, 811 04 Bratislava.

V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, Valné zhromaždenie bude druhýkrát zvolané tridsať minút po prvom zvolaní, a to o 14:00.

Program Valného zhromaždenia:

1.     Správa Prezidenta;

2.     Hlasovanie o zmenách stanov komory

3.     Prezentácia a schválenie činností a účtovnej závierky za rok 2022;

4.     Popis a schválenie programu činností a návrhu rozpočtu na rok 2023;

5.     Predstavenie nových členov;

6.     Rôzne.

Väčšina zmien v stanovách je vykonaná na základe návrhu Ministerstva hospodárskeho rozvoja a je zameraná na harmonizáciu stanov komôr.

Na zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia, ktorí sú v komore registrovaní najmenej 90 dní a majú zaplatený členský príspevok. Dovoľujeme si pripomenúť, že fyzická osoba môže byť zastúpená priamo alebo na základe platného notársky overeného osobitného splnomocnenia.

Právnickú osobu zastupuje jej štatutárny zástupca alebo fyzická osoba, ktorá predloží platné notársky overené osobitné splnomocnenie. Takéto splnomocnenie sa požaduje i od zástupcu právnickej osoby so spojenými právomocami štatutárneho zastúpenia.

Hlasovacie právo je udelené riadnym alebo zakladajúcim členom. Štatutárni zástupcovia musia byť zapísaní v príslušnom verejnom registri v lehote 24 hodín od času prvého zvolania zhromaždenia.

V prípade zastúpenia člena na základe splnomocnenia, treba toto splnomocnenie predložiť v lehote 4 pracovných dní od času prvého zvolania zhromaždenia na sekretariát Komory.

Generálny tajomník ostáva k dispozícii pre prípadné otázky a informácie týkajúce sa tohto oznámenia.

So srdečným pozdravom

Prezident

Roberto Vercelli

 

Materiály, ktoré budú predmetom schvaľovania, je možné si stiahnuť TU.