Valné zhromaždenie 2024

Bratislava, 11. januára 2024

 

Vážení členovia

Taliansko-Slovenskej obchodnej komory

 

Vec: Zvolanie Valného zhromaždenia

 


Oznamujeme členom, že zasadnutie nasledujúceho volebného valného zhromaždenia je naplánované na utorok 14. mája 2024 o 15.00 hod. v hoteli Park Inn by Radisson Danube, Rybné námestie 1, 811 02 v Bratislave.

V prípade, že valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, zvolá sa druhé zasadnutie tridsať minút po čase určenom na prvé zasadnutie, t. j. o 15.30 hod.

Na programe sú tieto body:

1 - Správa predsedu;


2 - Schválenie zmien a doplnení stanov Camit a nových členských poplatkov;


3 - Opis a schválenie činností a rozpočtu, konečná verzia na rok 2023;


4 - Opis a schválenie programu činností a rozpočtu, odhad na rok 2024;


5 - Určenie počtu členov správnej rady;


6 - Voľba členov správnej rady;

7 - Predstavenie nových členov;


8 - Voľba predsedu;


9 - Voľba štyroch podpredsedov na návrh predsedu;


10 - Voľba členov Rady audítorov;


11 - akékoľvek iné záležitosti.

Všetky nominácie na post člena správnej rady musia byť zaslané najneskôr do 29. februára 2024 spôsobom, ktorý bude uvedený od 15. januára na webovej stránke Camit. Každý kandidát na člena správnej rady dá súhlas a bude oprávnený zverejniť svoju kandidatúru prostredníctvom webovej stránky Camit. Kandidáti na predsedu, ktorí budú musieť kandidovať aj na člena rady, budú musieť predložiť svoj "program predsedníctva" do 29. februára 2024. Upozorňujeme, že každého člena môže na zhromaždení zastupovať iný člen na základe písomného splnomocnenia vyhotoveného v súlade s postupmi uvedenými v stanovách komory. Splnomocnenia musia byť predložené v origináli na sekretariát komory do piatka 10. mája 2024.


Členovia - právnické osoby, subjekty a inštitúcie - sa môžu zúčastniť nielen prostredníctvom osoby so zákonným zastúpením, ale aj prostredníctvom osoby s osobitným notárskym splnomocnením na zastupovanie člena na zhromaždení. Každý spoločník môže zastupovať najviac troch spoločníkov. Tretia osoba na základe plnej moci môže zastupovať len delegujúceho akcionára.

Pripomíname tiež, že na členskej schôdzi majú právo zúčastniť sa s hlasovacím právom len zakladajúci členovia, riadni členovia - fyzické osoby a riadni členovia - právnické osoby, ktorí majú zaplatené členské príspevky.

Všetky materiály na hlasovanie budú zverejnené do 31. marca 2024 a budú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Taliansko-slovenskej obchodnej komory www.camit.sk v sekcii "Valné zhromaždenie 2024".

Generálny tajomník je naďalej k dispozícii pre akékoľvek vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto oznámenia.


Srdečne vás pozdravujem.


Prezident

Roberto Vercelli
 

3.5.2024 - DÔLEŽITÉ: Chceli by sme informovať, že na základe pripomienok a návrhov členov sa Predsednícka rada rozhodla odstrániť alebo upraviť  znenie niektorých zmien, ktoré boli navrhnuté v bodoch: 8.7, 8.9, 9.2. Tieto úpravy sa teraz nachádzajú v súbore na stiahnutie.
Materiály, ktoré budú predmetom schvaľovania, je možné si stiahnuť TU.